Работилница со студенти на Правниот Факултет

Одржана работилница за Правна клиника со студенти од Правниот Факултет при Универзитетот на Југоисточна Европа во рамки на проектот Од акција до еднакви права за Ромите финансиран од Европската Унија.

Sot u mbajtë punëtori me studentët e Fakultetit Juridik pranë Universitetit të Europës Juglindore për Klinikën Ligjore në kuadër të projektit Nga aksioni deri te të drejta të barabarta të Romëve i finansuar nga Unioni Europian.