Советот на Oпштина Дебар ќе го усвои новиот заеднички план на програмата ROMACTED – Тhe Council of the Municipality of Debar will adopt the new Joint Action Plan of the ROMACTED program – Këshilli i Komunës së Dibrës do të miratojë planin për akcion të përbashkët nga programa ROMACTED

На 12.06.2019 година. Г-дин Незир Хусеини, од програмата #ROMACTED оствари состанок со Градоначалникот на општина Дебар, г-дин Хекуран Дука. На состанокот присуствуваа и членовите на општинската работна група Газменд Цами, раководител на гео-инжињеринг Или Мизо, секретар на општина Дебар, Фуат Спахиу член на Советот на општина Дебар и Урим Куртиши, одговорно лице назначено од градоначалникот за програмата #ROMACTED. Тимот на #ROMACTED на новиот градоначалник г-дин Хекуран Дука му ја презентираше програмата #ROMACTED и досегашната работа на локалната акциона група (ЛАГ).

За време на состанок беа презентирани четири приоритети од заедничкиот акциски план:

 • Реконструкција на спортско игралиште во дворно место ОУ Саит Најдени
 • Детско игралиште во дворно место на ОУ Саит Најдени
 • Фекална канализација во ромското маало Вџени Дебар
 • Изнајмување и опремување на просторија за изложба на традиционални обележија

По презентација на четирите приоритети се донесе одлука #ROMACTED програмата да ги финансира преку грантовите првите два приоритети 1 и 2, а 3 и 4 приоритет да ги финансира општинаа Дебар.

Од страна на #ROMACTED тимот беше побарано Joint Action Plan-от што е можно поскоро да биде усвоен на совет и истиот да биде официјално потпишан од градоначалникот г-дин Дука.

Претседателот на советот г-дин Башким Машкули вети дека на наредната седница на советот Joint Action Plan-от ќе се стави на усвојување.

Благодарност до градоначалникот и ЛАГ за добриот пречек на тимот на #ROMACTED.

On June 12, Mr. Nezir Huseini from the program #ROMACTED had a meeting with the Mayor of the Municipality of Debar, Mr. Hekuran Duka. The meeting was also attended by the members of the municipal working group: Gazmend Cami, the head of the geo-engineering company Ylli Mizo, the secretary of the municipality of Debar, Fuat Spahiu member of the Council of the municipality of Debar and Urim Kurtishi, the responsible person appointed by the mayor for the program #ROMACTED. The #ROMACTED team presented the #ROMACTED program to the new mayor, Mr. Hekuran Duka, and the current work of the local action group (LAG).

During the meeting, four priorities from the joint action plan were presented:

 • Reconstruction of a sports playground in the yard of the ES Sait Najdeni
 • Children’s playground in the yard of the ES Sait Najdeni
 • Fecal sewerage in the Roma neighborhood Vgeni Debar
 • Renting and equipping a room for an exhibition of traditional landmarks

After the presentation of the four priorities, it was decided that the #ROMACTED program should finance the first two priorities through the grants, and priority 3 and 4 would be financed by the municipality of Debar. The #ROMACTED team asked for the Joint Action Plan to be adopted as soon as possible and to be formally signed by the Mayor Mr. Duca.

The chairman of the council Mr. Bashkim Mashkulli promised that at the next session of the council he will put the Joint Action Plan for adoption. Thanks to the mayor and the LAG for the good reception of the #ROMACTED team.

Më 12 qershor, Z. Nezir Huseini, nga programa #ROMACTED pati një takim me kryetarin e Komunës së Dibrës, z Hekuran Duka. Në takim morën pjesë edhe antarët e Grupit Punues Komunal Gazmend Cami, kreu i sektorit për gjeo-inxhinieri, Ylli Mizo sekretarit i komunës së Dibrës, Fuat Spahiu anëtar i Këshillit të Dibrës dhe Urim Kurtishi personi përgjegjës i caktuar nga kryetari i komunës për programin #ROMACTED. Ekipi #ROMACTED kryetarit të ri Z. Hekuran Duka ia prezentuan programin #ROMACTED dhe punën e deritanishme të grupit të veprimit lokal (LAG).

Gjatë takimit u prezantuan katër prioritete nga plani i përbashkët i veprimit:

 • Rindërtimi i një sheshi sportive në oborrin e SH.F. Sait Najdeni
 • Shesh lojërash për fëmijë në oborrin e SH.F Sait Najdeni
 • Kanalizime fekale në lagjen rome Vgjeni Dibër
 • Marrja me qira dhe pajisja e një hapësire për një ekspozitë të monumenteve tradicionale

Pas prezantimit të katër prioriteteve programi #ROMACTED ka vendosur që dy të parat të jenë të financuar përmes granteve ndërsa e 3 dhe 4 të jenë të financuara nga komuna e Dibrës.

Timi i #ROMACTED kërkoi që Joint Action Plan- et të miratohen nga Këshilli sa më shpejtë që është e mundur dhe të nënshkruhen zyrtarisht nga kryetari z.Duka.

Kryetari i këshillit komunal, Z. Bashkim Mashkulli premtoi se Joind Action Plan-ot do të vendoset në rend dite për miratim në seancën e ardhshme të Këshillit.

E falenderojmë kryetarin e Komunës dhe grupit të veprimit lokal për mikëpritjen ndaj #ROMACTED ekipit.