Средба за застапување во Општина Тетово

Денеска, на 21 ноември 2019 година, проектниот тим на АДРР Сонце, медијаторот од ромската заедница и преставници на Фондација Отворено Општество-Македонија во Општина Тетово се сретнаа со Секретарката на Општина Тетово г-ѓа Славица Серафимовска и референтот за ромски прашања г-ѓа Шефкете Хамза. На средбата ромскиот медијатор ги спомна двете најгорливи проблеми за кои веќе подолго време се лобира и се изнаоѓаат можни начини за решавање на овие проблематики, а тоа се улицата “29-ти Ноември“ (Красниќи) и улицата “146“. Главни проблеми во ул.“29-ти Ноември“ се инфрастуктурата и воспоставувањето на канализациона и водоводна мрежа, а проблемите во ул.“146“се: легализирањето на изградените куќи и исто така воспоставување на водоводната и канализациона мрежа. Секретарката кажа дека е добиено грант во рамки на Ромактед програмата, кои средства од грантот ќе се искористат за решавање на инфраструктурните и другите проблеми на ул.29-ти Ноември, а средствата наменети за ромската заедница од буџетот на Општина Тетово се искористени за вработување на негувателка ромка во градинка и за плаќање на партиципација за во градинка на 20 деца роми. За проблемите на ул.146 беше кажано дека се малку потешки за решавање затоа што куќите изградени таму се дивоградби и никако засега не можат да се легализират и да се воспостави канализациона и водоводна мрежа. Исто така беше кажано дека ќе се направи нов Генерален Урбанистички План (ГУП), но таа процедура може да потрае и до две години. Друга тема на средбата беше претставувањето и можноста за подобрување на пристапот до правда и јавните услуги за ранливите категории на граѓани преку воспоставување на Центар за пристап до правда. Претставниците на Општината споделија дека ќе се обидат да да се најде некоја просторија која би служела за целите на Центарот. Претставниците на АДРР Сонце и ФООМ разговараа за можноста за вклучување на параправниците/медијаторите во работата на овој Центар до оглед на нивната клучна улога на поврзување на заедницата со институциите и информирање на населението.
Оваа средба беше организирана во рамки на проектот од Акција до еднакви права за Ромите финансиран од Европската Унија и ко- финансиран од Фондација Отворено Општество- Македонија во рамки на проектот Унапредување на локални политики за подобрување на пристапот до правда.