Јавен повик за ангажирање на определено време на (1) доктор по општа медицина

Асоцијацијата за Демократски Развој на Ромите Сонце- Тетово во партнерство со Каритас Македонија и Здружение на граѓани за помош и поддршка на бездомници, социјално загрозени семејства и поединци Љубезност- Скопје го реализира проектот “Take care” финансиран од Австриско Сојузно Министерство за социјални работи, здравје, грижа и заштита на потрошувачите. Проектот има за цел да придонесе за унапредени, функционални, ефективни и одржливи социјални и здравствени услуги за лица кои се во зголемен ризик од сиромаштија и социјална исклученост заради пандемијата со Ковид- 19. Проектот има за цел да развие и испорача интегрирани социјални, правни и едукативни услуги на лица изложени на најголем ризик од сиромаштија, бездомници и социјално исклучени лица поради Ковид-19 пандемијата. За потребите на проектот Асоцијација за Демократски Развој на Ромите СОНЦЕ- Тетово објавува повик за ангажирање на (1) еден доктор по општа медицина.

Потребни квалификации:

  • Завршено високо образование- Медицински факултет
  • Положен стручен испит
  • Лиценца за работа во дејноста
  • Најмалку 2 годишно претходно работно искуство во областа на медицината
  • Искуство во теренска работа со ромска заедница
  • Напредно познавање и користење на англиски јазик

Предност ќе имаат кандидатите кои имаат:

  • Професионален и љубезен однос кон крајни корисници
  • Сензибилизираност за работа со ранливи и социјално исклучени групи на граѓани
  • Специјализација во определна гранка од медицината
  • Искуство во работа во граѓанскиот сектор

Опис на работната позиција– доктор по општа медицина:

-остварува  теренски посети два пати во неделата на лица кои се во зголемен ризик од сиромаштија и социјална исклученост заради пандемијата со Ковид- 19 во следните општини: Тетово, Јегуновце и Теарце

-го унапредува здравјето, спречува, лечи и открива болести кај крајните корисници, промовира здрави животни навики помеѓу целната група

-дава здравствени услуги на крајните корисници: прегледува, зема анамнеза земајќи ги во предвид физичките, психичките и социјалните аспекти на болестите, упатува на дополнителни анализи, толкува добиени наоди, проценува итност и тежина на здравствена состојба, потреба од упатување на специјалистички преглед или болничко лечење, пропишува лекови и други начини на лечење и го следи текот на болеста и успешноста во лечењето

-организира работилници за животни вештини со целната група

-одблиску соработува и разменува информации со останатите членови на проектниот и стручниот тим, учествува во внес на податоци во датотеката и во подготовка на анализа поврзана со дадените услуги и опфатот на клиенти

-учествува во подготовка на извештаи за спроведените проектни активности и постигнати индикатори

Висината на месечниот надоместок за ангажманот изнесува 350 ЕУР бруто. Ангажманот е предвиден за 16 часа во текот на работна недела (40% работен ангажман) во траење од 17 месеци (01 август 2021- 31 декември 2022 година).

Начин и рок за пријавување:

Заинтересираните кандидати  треба да достават кратка биографија (CV) на македонски јазик со наведени референци за работно искуство и диплома за завршено образование, положен стручен испит и лиценца за работа во дејноста.

Апликациите се  испраќаат на следниот мејл: info@sonce.org.mk  најдоцна до 31.07. 2021  година до 16.00 часот со назнака во предмет на пораката: апликација за доктор по општа медицина.

Комисија за избор на кандидат/ка ќе ги разгледа пристигнатите апликации и ќе направи ранг листа според која најдобрите кандидати ќе бидат повикани на разговор. Ненавремени и нецелосни апликации нема да бидат земени во предвид.