Целта на проектот е да  придонесе кон националните напори за намалување на сиромаштијата и социоекономската вклученост на Ромите, посебно нажените Ромки. Оваа активност ево согласност со целите на „Националната стратегија за намалување на сиромаштијата и социјалната исклученост“ и „Стратегија за Ромите во Република Македонија“, создавајќи еднакви можности за сите во пристапот на пазарот на трудот.

Project Brief PATHSKILL final – MK 29 juli FINAL

Project Brief PATHSKILL final- EN 12 Avgust OS

© 2016 SONCE by 3PIX MEDIA

Follow us: