Ромите и пазарот на трудот

Во четвртиот квартал од 2016 година стапката на невработеност на ниво на Република Македонија изнесувала 23,1%5 (1.679.290 вкупно работоспособно население, од кои 950.255 активно население, и 219.148 невработени). На крајот од месец февруари 20176 година, вкупниот број на невработени изнесува 105.416 лица, од кои 6.361 (6 %) се од ромска националност, а од нив 2.411 (38%) се жени Ромки.

Проектот е финансиран од Европската Унија
Оваа публикација е изготвена со помош на Европската Унија. Содржината на публикацијата е единствена одговорност на авторите и на никаков начин не може да се смета дека ги одразува гледиштата на Европската Унија.

1.-Business-Labor-Demand-Emplyment-Roma-Wo-logo-WCip za spodeluvanje

© 2016 SONCE by 3PIX MEDIA

Follow us: