Асоцијацијата за Демократски Развој на Ромите Сонце и Меѓународната група за малцински права (MRG) го имплементираат тригодишниот проект “Од акција до еднакви права за Ромите” финансиран од Европска Унија. Проектот има за цел да го зголеми учеството на ромската заедница во донесувањето одлуки кои влијаат врз нивните животи. Преку консултации и соработка помеѓу медијатори Роми, граѓански организации, национални и локални власти и правни тела, програмата има за цел да ја намали дискриминацијата врз Ромите и да бара признавање и спроведување на основните права на Ромите.

povik online tutori final 15.08.2017

© 2016 SONCE by 3PIX MEDIA

Follow us: