Доделување на сертификати на претставниците на единиците на локалната самоуправа

Доделување на сертификати за успешно завршување на онлајн курсот “Малцински права и локално управување” на учесниците од Општина Тетово. Онлајн курсот беше организиран од страна на Асоцијацијата за Демократски Развој на Ромите СОНЦЕ- Тетово и Меѓународната група за малцински права- Лондон во текот на 2018 година во рамки на проектот “Од акција до еднакви права за Ромите” финансиран од Европската Унија и имаше за цел да ги подобри вештините и капацитетите за поефективно вклучување на малцинствата во процесите на одлучување и за прашања од јавен карактер.

Dhënia e çertifikatave për përfundimin me sukses të kursit online “Të drejtat e pakicave dhe qeverisja lokale” të pjesëmarrësve nga Komuna e Tetovës. Kursi online u organizua nga Shoqata për Zhvillim Demokratikë të Romëve SONCE- Tetovë dhe Grupi Ndërkombëtar për të drejtat e minoriteteve Londër, gjatë vitit 2018 në kuadër të projektit “Nga aksioni deri te të drejta të barabarta të Romëve”, financuar nga Bashkimi Evropian, i cili ka për qëllim përmirësimin e aftësive dhe kapaciteteve të përfaqësuesve të njësive të qeverisjes lokale si dhe për përfshirjen më efektive të pakicave në proceset e vendimmarrjes dhe çështjet e rëndësisë publike.