На 28.04.2018 година е одржана првата активност со деца – повратници од западноевропските земји

На 28.04.2018 година е одржана првата активност со деца – повратници од западноевропските земји кои се идентификувани од страна на мобилниот тим и образовните медијатори од проектот : Мобилен тим за социјални услуги и ранливи категории во градот Тетово, со истите активно се работи во полето основни работи, навики се со цел побрзо и полесно вклучување во образовниот систем .