Партнерски средби во општините Виница, Берово, Штип

Партнерска средба помеѓу локалните власти, акциските групи на заедницата, локални НВОи и медијатори од општините Виница, Берово и Штип, во рамки на проектот Од акција до еднакви права на Ромите, финансиран од Европската Унија а имплементиран од АДРР СОНЦЕ во партнерство со Групата за малцински права- Лондон.