Средба за застапување во Општина Штип

На 22 ноември 2019 година, претставници на АДРР Сонце остварија средба во Општина Штип со Соња Китанова, Секретар на Општина Штип и Ерол Адемов, виш референт за односи со заедниците. Претставниците на АДРР Сонце ја иницираа можноста за подобрување на пристапот до правда, подобрување на  јавни  и правни услуги за ранливите категории на граѓани преку воспоставување на Центар за пристап до правда. Претставниците на Општина Штип споделија искуства дека во рамки на Општината веќе успешно функционира Општински центар за услуги на граѓаните со годишен опфат од 6000 лица.  Посебен фокус на средбата беше опслужувањето на ранливи категории на граѓани и типот на услуги кои ги обезбедува Центарот. Најчестите проблеми за кои се обраќаат припадниците на ромската заедница се проблеми во остварување на правото на образование на децата повратници и правата на социјална и здравствена заштита на повратниците. Во таа насока општинските служби помагаат во  воведување на лица во евиденција во Центарот за вработување, овозможуваат вклучување во Програмата Општинско- корисна работа или во комунални и услужни работи на ЈП на лица со неоформено образование, помош при упис за продолжување на образованието, упатуваат на нострифицирање на документ за завршено образование доколку постои. За лицата сместени од 2012 година во старото нервно одделение се обезбедува мобилен тим за упатување на вакцинација, упис во Матична книга на родени и упис во образовните институции. За нив Општината ќе аплицира со основен проект до Кабитенот на Министерот без ресор и МТСП за долгорочно да се реши проблемот. Општина Штип има формирано и тело за анти- дискриминација, а граѓаните можат преку веб страната на Општината да поднесат претставка во случај на повреда на право или дискриминација. Успешното функционирање на ваков Центар во Општина Штип се должи на посветената работа на четири вработени во Центарот како и на заедничката локација на Општината и најголемиот дел од подрачните единици на државните и јавните институции во општина Штип. Примерот на Општина Штип ќе биде споделен како добра практика во останатите Општини опфатени со проектот.

Оваа средба беше организирана во рамки на проектот од Акција до еднакви права за Ромите финансиран од Европската Унија и ко- финансиран од Фондација Отворено Општество- Македонија во рамки на проектот Унапредување на локални политики за подобрување на пристапот до правда.