Средба за застапување со преставници на Министерство за образование и наука

Проектниот тим на АДРР Сонце и правникот на МРГ-Лондон денеска на 07.11.2019 година одржаа работна средба со преставници на Управата за развој и унапредување на образованието на јазиците на припадниците на заедниците на која што се дискутираше за определени предивници со кои се соочува ромската заедница во областа на образованието, за претставката адресирана до Специјалниот известувач за малцински прашања и за ажурираниот акциски план кој е продукт на Мрежата за застапување. Најголемите предизвици со кои се соочува ромската заедница во областа на образованието се: недостигот на учебници од шестто до деветто одделение, немање на катедра на ромски јазик и недостиг на професори по ромски јазик и сегрегацијата.

Советникот за босански јазик, објасни дека повеќе пати имаат објавени повик за формирање на авторски тимови за  изработка на ракописи за учебници  во основно образование, но нажалост тие ракописи не ги исполнувале условите и затоа не биле одобрени од страна на Рецензентската комисија. Што се однесува на проблематиката со катедрата за ромски јазик, советникот објасни дека отварање на катедра на јазик не е надлежност на Министерството за образование и наука, туку на самите универзитети, понатаму објасни дека за да се има катедра на ромскиот јазик, треба да се има најмалку пет доктори на науки на ромскиот јазик и литература, и дека во оваа насока нешто е направено, со тоа што ромскиот и влашкиот јазик се внесени како изборни предмети, но нема заинтересирани студенти и моментално се неактвини. Како препорака на советникот во врска со учебниците на ромски јазик беше тоа дека, треба да се направи еден добар авторски тим, кој ќе работи интензивно и нема да избрзува, за на крај да имаат квалитетни учебници.

Оваа средба за застапување се реализираше во рамки на проектот Од акција до еднакви права на Ромите финансиран од Европска Унија, имплементиран од АДРР Сонце во партнерство со Групата за малцински права од Лондон.