Средба со Заменик Народниот Правобранител

На 17 април се одржа средба со заменик народниот правобранител и претставници на народниот превентивен механизам и про боно адвокатите.
Оваа средба се реализираше како дел од проектот Од акција до еднакви права на Ромите финансиран од Европска Унија, имплементиран од АДРР Сонце во партнерство со Групата за малцински права од Лондон.