Оглас за еден финансиски асистент за општините Тетово и Гостивар

Здружението за поддршка на маргинализирани групи „Ромски Ресурсен Центар” – Скопје во партнерство со Асоцијација за Демократски Развој на Ромите Сонце – Тетово за потребите на проектот “Од почетокот”, финасиран од Европската Унија / DG NEAR, а менаџиран од страна на Ромскиот Образовeн Фонд од Будимпешта. објавува оглас за еден финансиски асистент за општините Тетово и Гостивар. Повеке детали во ЛИНК

Координативен состанок на иницијатива РОМАКТЕД и МТСП

На ден 25 Октомври. во просториите на Министерството за труд и социјална политика, на иницијтива на РОМАКТЕД програмата и поддршка на Министерството за труд и социјална политика се организираше координативен состанок со преставници од национални институции, меѓународни организации, фондации и здружение на граѓани.

Целта на средбата беше да се воспостави координација на ативностите кои се насочени на локално ниво и промовираат подобрување на животниот стандарт на Ромите во Република Македонија.

Сите засегнати страни треба во РОМАКТЕД структурите  да гледаат како потенцијален ресурс кои ќе имаат задача да го стават ромското прашање на локално ниво.

Отворено писмо за поддршка на застапувањето на АДРР СОНЦЕ

На 27 Септември гостуваше Преседателот на Владата г-дин Зоран Заев во Општина Тетово, Извршниот директор на АДРР СОНЦЕ Тетово – Г-дин Ферди Исмаили му врачи граѓанска иницијатива со потписи од 52 семејства од Општина Велес, и 317 семејства од Општина Струмица. Самата граѓанска иницијатива е продукт на интрвенциите на РОМАКТЕД програмта во Република Македонија.
Исто така како дел од проектот „Од акција до еднакви права на Ромите“ финансиран од ЕУ, носител АДРР СОНЦЕ во партнерство со Групата за Малцински прашања од Лондон, лично беше споделен документот за јавна политика ( policy brief)  изработен од мрежата за застапување во кои членуваат 30 домашни / меѓународни организации, фондации и 12 локални медијатори.

Двете иницијативи дополнително се писмено пратени до следните институции :

Министерство за труд и социјална политика
Агенција за Млади и спорт
Градоначалници на Општина Велес и Струмица
Министерство за транспорт и врски и
Министер без ресор г-Аксел Ахмедовски

На ден 19ти Октомври FUEN како една од најсилните организации кои ги застапува правата на малцинствата во Европа, упати отворено писмо до Премиерот и сите национални и локални институции во Република Македонија.
Писмото беше упатено во насока на поддршка на АДРР СОНЦЕ како членка на FUEN во однос на започнатиот процес за застапување на колективните интереси на Ромите во Република Македонија.20181019_Open letter – FUEN

АДРР СОНЦЕ ќе продолжи и понатаму да ги застапува колективните интереси на Ромите во Република Македонија. Во самиот процес очекува поддршка и од ромските лидери носители на јавни фукнции како и претставници Роми во меѓународни организации и фондации.

Open letter to support the advocacy of RDDA SONCE

On 27 September, the Prime Minister of the Republic of Macedonia, Mr. Zoran Zaev, guested in the Municipality of Tetovo. The executive director of RDDA SONCE Tetovo, Mr. Ferdi Ismaili gave him a civic initiative with signatures of 52 families from the Municipality of Veles and 317 families from the Municipality of Strumica. The Civil Initiative itself is a product of the ROMACTED program interventions in the Republic of Macedonia.

Also, as part of the EU-funded project “From Action to Equal Rights for Roma”, implemented by RDDA Sonce in partnership with Minority Rights Group-London, Ismaili personally shared a policy brief developed by the Advocacy Network for Roma Rights in which there are 30 domestic/ international organizations, foundations and 12 local mediators.

Both initiatives are additionally sent in writing to the following institutions:

Ministry of labour and social policy
Agency for Youth and Sports

Mayors of the Municipality of Veles and Strumica

Ministry of Transport and Communications and

Minister without portfolio Mr. Axel Ahmedovski

On October 19th, FUEN, as one of the strongest organizations representing the rights of minorities in Europe, sent an open letter to the Prime Minister and to all national and local institutions in the Republic of Macedonia. The letter was addressed in support of ADRR SONCE as a member of FUEN regarding the initiated process for representing the collective interests of the Roma in the Republic of Macedonia.  20181019_Open letter – FUEN

ADRR SONCE will continue to represent the collective interests of the Roma in the Republic of Macedonia.  In the process itself, SONCE also expects support from Roma leaders as bearers of public functions as well as Roma representatives in international organizations and foundations.

On yesterday’s visit, the Prime Minister – Mr Zoran Zaev addressed the citizens of the municipality of Tetovo. The executive director of ADDR Sonce Tetovo – Mr Ferdi Ismaili handed over a civic initiative

On yesterday’s visit, the Prime Minister – Mr Zoran Zaev addressed the citizens of the municipality of Tetovo. The executive director of ADDR Sonce Tetovo – Mr Ferdi Ismaili handed over a civic initiative with signatures of 52 families from the municipality of Veles and 317 families from the municipality of Strumica. This civic initiative is a product of the intervention of the ROMACTED Programme in the Republic of Macedonia.

We also shared a policy brief, as part of the EU funded project “from action to equal rights of Roma”, completed from an advocacy network comprised of 30 domestic / international organizations, foundations and 12 local mediators.
Both initiatives are officially sent to the following institutions:
Ministry of Labor and Social Policy
Agency for Youth and Sports
Mayors of municipality of Veles and Strumica
Ministry for Transport and Communication
Minister Without Portfolio – Mr Aksel Ahmedovski
Watch the intervention of the program director of ADDR Sonce – Mr Nezir Huseini.

На Претседателот на Владата Зоран Заев, Извршниот директор на АДРР СОНЦЕ Тетово – Г-дин Ферди Исмаили му врачи граѓанска иницијатива

На вчерашното гостување на Преседателот на Владата г-дин Зоран Заев во Општина Тетово, Извршниот директор на АДРР СОНЦЕ Тетово – Г-дин Ферди Исмаили му врачи граѓанска иницијатива со потписи од 52 семејства од Општина Велес, и 317 семејства од Општина Струмица. Самата граѓанска иницијатива е продукт на интрвенциите на РОМАКТЕД програмта во Република Македонија.

Исто така како дел од проектот „Од акција до еднакви права на Ромите“ финансиран од ЕУ, носител АДРР СОНЦЕ во партнерство со Групата за Малцински прашања од Лондон, лично беше споделен документот ( policy brief)  изработен од мрежата за застапување во кои членуваат 30 домашни / меѓународни организации, фондации и 12 локални медијатори.

Двете иницијативи дополнително се писмено пратени до следните институции :

Министерство за труд и социјална политика

Агенција за Млади и спорт

Градоначалници на Општина Велес и Струмица

Министерство за транспорт и врски и

Министер без ресор г-дин Аксел Ахмедовски

Во дебата имаше интервенција и програмскиот директот на АДРР СОНЦЕ г-дин Незир Хусеини во кое го споделуваме и видето на овој пост.

Јавен повик за ангажирање на експерт/ка за испорака на подготвителна средба и апдејтиран план за застапување

Асоцијацијата за Демократски Развој на Ромите Сонце и Меѓународната група за малцински права (MRG) во рамки на тригодишниот проект “Од акција до еднакви права за Ромите” финансиран од Европска Унија, имаат потреба од експерт/ка за испорака на дводневна подготвителна средба и апдејтиран план за застапување.
Сонце и МРГ организираат подготвителна средба на Мрежата од која треба да произлезе апдејтиран годишен план за застапување, вклучување на нови ставки во планот за застапување, најнови информации за измени во законската рамка поврзана со шесте области содржани во планот, различни алатки за застапување и фолоу- ап стратегија. Учесници на подготвителната средба ќе бидат членките на Мрежата за застапување на Ромите. Подготвителната средба ќе се одржи во месец октомври 2018 додека документот за застапување ќе биде подготвен најдоцна десет дена после одржаната средба.
Детални информации за потребни квалификации, работни задачи и одговорности може да најдете во приложениот повик.
Заинтересираните кандидати да ги достават своите апликации- кратка биографија, писмо на интерес и референтна листа на претходно искуство во фацилитирање на настани и/или подготовка на слични документи до Оливера Стојковска, проектен асистент на следната е-маил адреса: o.stojkovska@sonce.org.mк најдоцна до 01 октомври 2018 година.

Прва еколошка акција во старото нервно одделение на Општина Штип и ромската заедница во рамки на програмата РОМАКТЕД од Советот на Европа

На заедничката работна средба што се одржа на 27.06.2018 година со почеток во 13 часот во Општина Штип учествуваа претставници од Ромската Акциона група од Општина Штип, претставници од Општинската работна група на Општина Штип  и лица задолжени за спроведување на РОМАКТЕД програмата од Советот на Европа.

Еден од заедничките заклучоци од состанокот беше кревање на свеста на ромската заедница за заштита на животната средина и организирање еколошки акции во ромските населби, како и поставување на контејнери во заедницата во соработка со општинската работна група и ромската акционата група на Општина Штип. И за проблемите со хигиената и дивите депонии во ромските населби и немањето на контејнери во ромските населби беше истакнато дека има иницијатива од Општина Штип заедно со ЈП „Исар“ и ЈП „Стипион 2011“ да се започне со поставување контејнери во ромските населби и на тој начин постепено да се подобри сликата во ромските маала и да се подобри хигиената во ромската заедница во Општина Штип.

На ден 07.07.2018 година со почеток во 07:00 часот наутро се реализираше првата еколошка акција за расчистување на дивата депонија заедно со ромската акциона група и претставниците на Општина Штип за подобрување на хигиената во старото нервно одделение, каде се згрижени повеќе од 35 ромски семејства и се поставени контејнери на повеќе места во ромските населби на улицата „Косовска“ и местото викано Света Недела.

 

Партнерска средба помеѓу членови на акциските групи на заедницата, локалните власти, ромскиот граѓански сектор и медијатори Роми од општините Виница, Берово и Штип

На ден 28јуни 2018 година во хотел Манастир во Берово се одржа партнерска средба помеѓу членови на акциските групи на заедницата, претставници на локалните власти, претставници на ромскиот граѓански сектор и медијатори Роми од општините Виница, Берово и Штип.

На средбата се дискутираше за локалните јавните политики во општините Виница, Берово и Штип, состојбите во однос на спроведувањето на локалниот акциски план во соодветните општини, практики, искуства и предлози, акциските групи на заедницата како главен партнер во дијалогот со локалните авторитети и главен консултативен механизам во адресирањето и решавањето на проблемите на Ромите на локално ниво, нивото на партиципацијата на акциските групи на заедницата, ромскиот граѓански сектор, медијатори Роми и целовкупната ромска заедница во процесот на донесување на одлуки и дефинирање на приоритети за решавање во 2018/2019 година.