Јавен повик за ангажирање на определено време на (1) социјален работник

Асоцијацијата за Демократски Развој на Ромите Сонце- Тетово во партнерство со Каритас Македонија и Здружение на граѓани за помош и поддршка на бездомници, социјално загрозени семејства и поединци Љубезност- Скопје го реализира проектот “Take care” финансиран од Австриско Сојузно Министерство за социјални работи, здравје, грижа и заштита на потрошувачите. Проектот има за цел да придонесе за унапредени, функционални, ефективни и одржливи социјални и здравствени услуги за лица кои се во зголемен ризик од сиромаштија и социјална исклученост заради пандемијата со Ковид- 19. Проектот има за цел да развие и испорача интегрирани социјални, правни и едукативни услуги на лица изложени на најголем ризик од сиромаштија, бездомници и социјално исклучени лица поради Ковид-19 пандемијата. За потребите на проектот Асоцијација за Демократски Развој на Ромите СОНЦЕ- Тетово објавува повик за ангажирање на (1) еден социјален работник.

Потребни квалификации:

 • Завршено високо образование од областа на социјална работа и политика (VII/1 степен)
 • Најмалку 2 годишно работно искуство во областа на социјалната работа, политика и социјална заштита
 • Искуство во теренска работа со ромска заедница
 • Напредно познавање и користење на англиски јазик

Предност ќе имаат кандидатите кои имаат:

 • Работно искуство во граѓанскиот сектор
 • Сензибилизираност за работа со ранливи и социјално исклучени групи на граѓани

Опис на работната позиција– социјален работник:

-остварува секојдневни теренски посети на лица кои се во зголемен ризик од сиромаштија и социјална исклученост заради пандемијата со Ковид- 19 во следните општини: Тетово, Јегуновце и Теарце

– прави проценка на состојбата во која се наоѓаат корисниците и утврдување на нивните потреби од областа на социјалната заштита

-одредува критериуми за вклучување на клиенти во програмата

-помага во надминување на ситуациите со кои се соочуваат корисниците во областа на социјалната заштита, иницира постапки поврзани со остварување на права од областа на социјалната заштита

-отвора и води досие за секој корисник, раководи случаи на корисниците, развива и испорачува социјални услуги на крајните корисници

– ги следи ситуационите фактори кои влијаат врз корисниците од состојбата со Ковид- 19 пандемијата

– одржува редовна комуникација, ги запознава, информира и им помага на корисниците при остварувањето на мерките за помош од Владата за справување со Ковид- 19 пандемијата

– секојдневно соработува со релевантните јавни институции од областа на социјалната заштита и придружува клиенти до институциите кога тоа е потребно

-организира работилници за животни вештини со целната група

-одблиску соработува и разменува информации со останатите членови на проектниот и стручниот тим, учествува во внес на податоци во датотеката и во подготовка на анализа поврзана со дадените услуги и опфатот на клиенти

-учествува во подготовка на извештаи за спроведените проектни активности и постигнати индикатори

Взаемите права и обврски помеѓу избраниот кандидат и АДРР СОНЦЕ ќе бидат уредени во согласност со Законот за работни односи и внатрешните акти на организацијата. Висината на месечниот надоместок за ангажманот изнесува 650 ЕУР бруто со платени придонеси за пензиско и здравствено осигурување. Ангажманот е предвиден за полно работно време односно 40 часа во текот на работна недела во траење од 17 месеци (01 август 2021- 31 декември 2022 година).

Начин и рок за пријавување:

Заинтересираните кандидати  треба да достават кратка биографија (CV) на македонски јазик со наведени референци за претходното работно искуство и потврда за завршено високо образование.

Апликациите се  испраќаат на следниот мејл: info@sonce.org.mk  најдоцна до 31.07. 2021  година до 16.00 часот со назнака во предмет на пораката: апликација за вработување на социјален работник.

Комисија за избор на кандидат/ка ќе ги разгледа пристигнатите апликации и ќе направи ранг листа според која најдобрите кандидати ќе бидат повикани на разговор. Ненавремени и нецелосни апликации нема да бидат земени во предвид.

Јавен повик за ангажирање на определено време на (1) параправник

Асоцијацијата за Демократски Развој на Ромите Сонце- Тетово во партнерство со Каритас Македонија и Здружение на граѓани за помош и поддршка на бездомници, социјално загрозени семејства и поединци Љубезност- Скопје го реализира проектот “Take care” финансиран од Австриско Сојузно Министерство за социјални работи, здравје, грижа и заштита на потрошувачите. Проектот има за цел да придонесе за унапредени, функционални, ефективни и одржливи социјални и здравствени услуги за лица кои се во зголемен ризик од сиромаштија и социјална исклученост заради пандемијата со Ковид- 19. Проектот има за цел да развие и испорача интегрирани социјални, правни и едукативни услуги на лица изложени на најголем ризик од сиромаштија, бездомници и социјално исклучени лица поради Ковид-19 пандемијата. За потребите на проектот Асоцијација за Демократски Развој на Ромите СОНЦЕ- Тетово објавува повик за ангажирање на (1) еден параправник.

Потребни квалификации:

 • Најмалку 2 годишно работно искуство во обезбедување на параправни услуги на крајни корисници
 • Длабинско познавање на проблемите на ромската заедница и други социјално ранливи групи граѓани
 • Посетени сет на обуки за зајакнување на знаења и вештини за параправна помош и поддршка на ранливи групи на граѓани
 • Основно познавање и користење на англиски јазик
 • Работно искуство во граѓанскиот сектор
 • Сензибилизираност за работа со ранливи и социјално исклучени групи на граѓани

Опис на работната позиција– параправник:

– реализира редовни теренски посети на лица кои се во зголемен ризик од сиромаштија и социјална исклученост заради пандемијата со Ковид- 19во Тетово, Јегуновце и Теарце

– одредува критериуми за вклучување на клиенти во програмата, мапира потенцијални корисници согласно претходно утврдена методологија, прибира податоци, анализира и прави проценка

-обезбедува информации, подготвува различни пишани документи (формулари, обрасци, барање, жалба, приговор и сл.)  и едуцира за остварување на определено право од областа на здравствена заштита, вработување, домување и сл.

-дава параправни услуги, помош и поддршка на лица кои се во зголемен ризик од сиромаштија и социјална исклученост заради пандемијата со Ковид- 19 како да постапат за остварување на определено право

-секојдневно соработува со релевантни јавни институции и придружува клиенти до институциите кога тоа е потребно

– препраќа клиенти за правна помош од повисоко ниво до соодветни институции или организации

-организира работилници за животни вештини со целната група

-одблиску соработува и разменува информации со останатите членови на проектниот и стручниот тим, учествува во внес на податоци во датотеката и во подготовка на анализа поврзана со дадените параправни услуги и опфатот на клиенти

-учествува во подготовка на извештаи за спроведените проектни активности и постигнати индикатори

Взаемите права и обврски помеѓу избраниот кандидат и АДРР СОНЦЕ ќе бидат уредени во согласност со Законот за работни односи и внатрешните акти на организацијата. Висината на месечниот надоместок за ангажманот изнесува 600 ЕУР бруто во кои се вклучени платени придонеси за пензиско и здравствено осигурување. Ангажманот е предвиден за полно работно време односно 40 часа во текот на работна недела во траење од 17 месеци (01 август 2021- 31 декември 2022 година).

Начин и рок за пријавување:

Заинтересираните кандидати  треба да достават кратка биографија (CV) на македонски јазик со наведени референци за претходно работно искуство и посетени обуки.

Апликациите се  испраќаат на следниот мејл: info@sonce.org.mk  најдоцна до 31.07. 2021  година до 16.00 часот со назнака во предмет на пораката: апликација за вработување на параправник.

Комисија за избор на кандидат/ка ќе ги разгледа пристигнатите апликации и ќе направи ранг листа според која најдобрите кандидати ќе бидат повикани на разговор. Ненавремени и нецелосни апликации нема да бидат земени во предвид.

Јавен повик за ангажирање на определено време на (1) доктор по општа медицина

Асоцијацијата за Демократски Развој на Ромите Сонце- Тетово во партнерство со Каритас Македонија и Здружение на граѓани за помош и поддршка на бездомници, социјално загрозени семејства и поединци Љубезност- Скопје го реализира проектот “Take care” финансиран од Австриско Сојузно Министерство за социјални работи, здравје, грижа и заштита на потрошувачите. Проектот има за цел да придонесе за унапредени, функционални, ефективни и одржливи социјални и здравствени услуги за лица кои се во зголемен ризик од сиромаштија и социјална исклученост заради пандемијата со Ковид- 19. Проектот има за цел да развие и испорача интегрирани социјални, правни и едукативни услуги на лица изложени на најголем ризик од сиромаштија, бездомници и социјално исклучени лица поради Ковид-19 пандемијата. За потребите на проектот Асоцијација за Демократски Развој на Ромите СОНЦЕ- Тетово објавува повик за ангажирање на (1) еден доктор по општа медицина.

Потребни квалификации:

 • Завршено високо образование- Медицински факултет
 • Положен стручен испит
 • Лиценца за работа во дејноста
 • Најмалку 2 годишно претходно работно искуство во областа на медицината
 • Искуство во теренска работа со ромска заедница
 • Напредно познавање и користење на англиски јазик

Предност ќе имаат кандидатите кои имаат:

 • Професионален и љубезен однос кон крајни корисници
 • Сензибилизираност за работа со ранливи и социјално исклучени групи на граѓани
 • Специјализација во определна гранка од медицината
 • Искуство во работа во граѓанскиот сектор

Опис на работната позиција– доктор по општа медицина:

-остварува  теренски посети два пати во неделата на лица кои се во зголемен ризик од сиромаштија и социјална исклученост заради пандемијата со Ковид- 19 во следните општини: Тетово, Јегуновце и Теарце

-го унапредува здравјето, спречува, лечи и открива болести кај крајните корисници, промовира здрави животни навики помеѓу целната група

-дава здравствени услуги на крајните корисници: прегледува, зема анамнеза земајќи ги во предвид физичките, психичките и социјалните аспекти на болестите, упатува на дополнителни анализи, толкува добиени наоди, проценува итност и тежина на здравствена состојба, потреба од упатување на специјалистички преглед или болничко лечење, пропишува лекови и други начини на лечење и го следи текот на болеста и успешноста во лечењето

-организира работилници за животни вештини со целната група

-одблиску соработува и разменува информации со останатите членови на проектниот и стручниот тим, учествува во внес на податоци во датотеката и во подготовка на анализа поврзана со дадените услуги и опфатот на клиенти

-учествува во подготовка на извештаи за спроведените проектни активности и постигнати индикатори

Висината на месечниот надоместок за ангажманот изнесува 350 ЕУР бруто. Ангажманот е предвиден за 16 часа во текот на работна недела (40% работен ангажман) во траење од 17 месеци (01 август 2021- 31 декември 2022 година).

Начин и рок за пријавување:

Заинтересираните кандидати  треба да достават кратка биографија (CV) на македонски јазик со наведени референци за работно искуство и диплома за завршено образование, положен стручен испит и лиценца за работа во дејноста.

Апликациите се  испраќаат на следниот мејл: info@sonce.org.mk  најдоцна до 31.07. 2021  година до 16.00 часот со назнака во предмет на пораката: апликација за доктор по општа медицина.

Комисија за избор на кандидат/ка ќе ги разгледа пристигнатите апликации и ќе направи ранг листа според која најдобрите кандидати ќе бидат повикани на разговор. Ненавремени и нецелосни апликации нема да бидат земени во предвид.

International Roma Day

 

За прв пат во 2015 година со иницијатива на ромската заедница и Асоцијацијата за Демократски Развој на Ромите Сонце-Тетово од проектот на РОМЕД финансиран од Европската Унија и Советот на Европа, општина Тртово го подигна ромското знаме во јарболот на општината во знак на поддршка на меѓународниот ден на Ромската заедница 8ми април! По ова инициатива уште 12 други општини го одбележуваа на ист начин!

Ова преставува историски чин за Ромската заедница во Република Северна Македонија

 

For the first time in 2015, with the initiative of the Roma community and the  Roma Democratic Development Association-Sonce Tetovo from the ROMED project financed by the European Union and the Council of Europe, the Municipality of Tetova signed the Roma name on Romksata zaednica 8mi april! After this initiative, 12 other municipalities will be separated from each other!

This is a historical story about the Roman Empire in the Republic of Northern Macedonia!

 

Newsletter-Roma-Day-2016

 

Roma Education Fund provides 222 tablets and free Internet for roma students in 9 municipalities

Roma Education Fund’s Emergency Response Fund for North Macedonia provided 222 tablets with free internet access to Roma students to manage remote learning amidst COVID 19 Crisis.

Roma Democratic Development Association SONCE was contracted to the amount of 20 306 EUR with the aim to improve the quality of schooling among the most vulnerable Roma children, also to invest in smart devices necessary for distance learning and further digital literacy and to ensure guidance to the Roma parents amidst COVID-19 pandemic.

The main objective of the project is to facilitate distance learning of most vulnerable primary school children through increasing the access to distance education, improving learning environment and providing support to parents to help their children to attend regularly online classes during COVID- 19 pandemic.

The project will build upon existing continious efforts of RDDA SONCE, partner NGOs and education mediators which are undertaken as interventions in primary education through investment in equipment necessary for distance learning and will serve as basis for further digital literacy.

Municipality Prilep, distributed 30 tablets with 10GB internet. To support online classes of Roma children.

The Director of Roma Education Fund REF Mr. Recepali Cupi, the Mayor of the Municipality Prilep, Ilija Jovanoski and representatives from the NGO RDDA – Sonce and partners for Municipality Prilep “Roma Perspective” today had distributed 30 tablets and 10 GB internet as a support of Roma children included in the primary school “Dobre Jovanoski” that during the pandemic COVID 19 didn’t had the possibility to attend online classes.

This action is part of the project ” Improving learning environment for primary school students” (CODE of the project 132) which is funded by the Urgent Fund of Roma Education Fund REF.

The same project will unable 222 Roma children to gain tablets and 10 GB internet in order to attend online classes.

The children are identified by the partner organisation in cooperation with the primary school.

They are given with a signed reverse by the parents of the students, and after the use, they are obliged to return them, so that they can stay to serve other students, who will need them.

Municipality Delcevo, distributed 15 tablets with 10GB internet. To support online classes of Roma children. The Country Fascilitator Mr. Senad Mustafov of REF and representatives from the NGO RDDA – Sonce and partners for Municipality Delcevo TERNİPE today had distributed 15 tablets and 10 GB internet as a support of Roma children included in the primary school “Vanco Prke” that during the pandemic COVID 19 didn’t had the possibility to attend online classes.

This action is part of the project ” Improving learning environment for primary school students” (CODE of the project 132) which is funded by the Urgent Fund of Roma Education Fund REF.

The same project will unable 222 Roma children to gain tablets and 10 GB internet in order to attend online classes.

The children are identified by the partner organisation in cooperation with the primary school.

They are given with a signed reverse by the parents of the students, and after the use, they are obliged to return them, so that they can stay to serve other students, who will need them.

Municipality Berovo, distributed 15 tablets with 10GB internet. To support online classes of Roma children.

The Director of Roma Education Fund REF Mr. Recepali Cupi, the Mayor of the Municipality Berovo Mr. Zvonko Pekevski, representatives from the NGO RDDA – Sonce and partners for Municipality Berovo Roma Resourse Center, today had distributed 15 tablets and 10 GB internet as a support of Roma children included in the primary school ,,Dedo Ilo Malesevski” , that during the pandemic COVID 19 didn’t had the possibility to attend online classes.

This action is part of the project ” Improving learning environment for primary school students” (CODE of the project 132) which is funded by the Urgent Fund of Roma Education Fund REF.

The same project will unable 222 Roma children to gain tablets and 10 GB internet in order to attend online classes.

The children are identified by the partner organisation in cooperation with the primary school.

Today we are here to provide assistance to Roma students from primary education, who due to the pandemic, did not have the opportunity to attend classes in the past period. Somewhere in March, when the pandemic was officially announced by the World Health Organization, the Roma Education Fund decided to establish an emergency fund, to put all available means in the function of successfully dealing with the pandemic, in the field of education. Specifically for Macedonia, a certain budget is open, which is directed at primary and secondary education. The purpose of this emergency fund is to help students make up for lost time in the teaching materials, in the period from March to June, while teaching took place online, to help parents enroll their children in higher education and to cope with the new reality, in terms of using technical devices and conducting online teaching. For that purpose, in Macedonia, 650 technical devices – tablets, with internet will be awarded, 15 of which in Berovo – said the Director of the Roma Education Fund – Mr. Redzep Ali Cupi.

Mayor Pekevski expressed public gratitude for the support to the Roma Education Fund, in the development of education, so that certain students can be ready to welcome the school year.

In addition to this support, the municipality of Berovo, within the Social Protection Program, at the beginning of the school year will award 2,000.00 denars to all first graders, enrolled in the municipality and all high school students from the first year of secondary education, who will continue in Berovo, said Mayor Zvonko Pekevski.

Tablets are awarded also in the following municipalities: Kumanovo, Kicevo, Kocani, Vinica, Bitola and Stip.

They are given with a signed reverse by the parents of the students, and after the use, they are obliged to return them, so that they can stay to serve other students, who will need them.

 

Приклучување на програмата “Да не биде никој изоставен“

АДРР СОНЦЕ реализира програма “Да не биде никој изоставен“ наменета за подобрување на можностите за вработување на Роми од Тетово и Гостивар.
Сите заинтересирани за учество во програмата, контактирајте нѐ. Повеќе информации и контакти за програмата во флаерот подолу.

Програмскиот директор на РРЦ од Скопје и Извршниот директор на Сонце од Тетово гостуваа на утринската емисија на МТВ1

Програмскиот директор на РРЦ од Скопје Себихан Демировски и Извршниот директор на  Сонце од Тетово Ферди Исмаили беа гости на утринската емисија на МТВ1.

Во текот на емисијата се збореше за програмите и активностите на двете организации, акциите спроведени за време на COVID  19 за поддршка на најподогодените ромски семејства во државата, како и за стратешките насоки на двете организации за поддршка на најранливите категории на граѓани.

Себихан Демировски презентираше дека во текот на акцијата за поддршка на најранливите ромски семејства се поделени повеќе 420 пакети со храна и хигиена и повеке од 200 пакети со учебни и дидактички материјали за деца Роми вклучени во предучилишно образование. Дополнително за поддршка на учениците вклучени во прво, второ и трето одделение доделени се 170 таблети со интернет ваучери за два месеци, во општините Шуто Оризари, Тетово и Гостивар. Оваа активност е спроведена во партнерска соработка со Сонце од Тетово и Ромскиот Образовен Фонд од Будимпешта. Проектот „Зголемување на партиципацијата и вклучувањето на децата Роми до квалититен ран детки развој и основно образование“ е финансиран од Европската Унија и Ромскиот Образовен Фонд.

Дополнително Ромскиот Ресурсен Центар во соработка со ЦЕЛИМ од Италија подели во соработка со општина Виница додели над 100 пакети со храна и хигиена на 100 ромски социјално загрозени семејства во Виница. Оваа помош се подели во рамките на проектот „Обезбедување на пристојни услови за домување за ромската заедница во општина Виница“. Проектот е финансиран од Европската Унија.

Ферди Исмаили презентираше дека за време на пандемијата со COVID 19 во соработка со Фондација Отворено Општество се доделени на 1660 пакети со храна и хигиена на најпогодените ромски семејаства со пандемијата во 11 општини. Дополнително во соработка со УНДП и Министерството за труд и социјална политика Сонце ангажираше 50 невработени Роми и ги вклучи привремено во општинско корисна работа во 11 општини во државата. Со оваа мерка се помогна на невработените Роми да обезбедат егзистенција за време на пандемијата и да се ублажат последиците поради COVID 19 врз најзагрозените Роми.

Дополнително беше претставено дека РРЦ и Сонце веќе имаат поднесено ургенција до Владата на Република Северна Македонија и ресорните министерства за ообезбедување на таблети и интернет за најмалку 1200 ученици кои немаат можност да следат онлине настава и се исклучени од образовниот процес.

Се со цел соодветно да се одговори на последиците од пандемијата со COVID 19, Програмскиот директор на РРЦ изјави дека заедно со Сонце почнуваат голема акција за организирање и мобилизирање на бизнис заедницата, локалните самопуправи и другите локални и меѓународни организации и фондации за прибирање на средства и помош за да се помогне соодветно на најпогодените семејства со пандемијата поради COVID 19.

На самиот крај на емисијата беше препорачано дека во вакви времиња треба да сме солидарни, организирани и мобилизирани за да им помогнеме на оние граѓани на кои најмногу им треба помош, и да се надеваме дека пандемијата ќе стивне што побргу и ќе продолжиме да живееме нормално.

Во прилог следи видеото од емисијата:

GC SEE / ERMA CALL FOR APPLICATIONS 2020-21

The Global Campus South East Europe – European Regional Master’s Programme in Democracy and Human Rights in South East Europe (GC SEE/ERMA), is a one year interdisciplinary Master’s programme coordinated by the University of Sarajevo (UNSA), Center for Interdisciplinary Studies (CIS) and the University of Bologna (UNIBO), Department of Political and Social Sciences. GC SEE/ERMA is a proud member of the Global Campus of Human Rights (GC), an interdisciplinary center of excellence supported by the EU and other partner institutions, whose main aim is to continually promote human rights and democratization through education, specialized training, and research cooperation worldwide. It has a broad network of academic partners within seven regional headquarters in Pretoria, Beirut, Bangkok, Yerevan, Buenos Aires, Sarajevo/Bologna and Venice. GC SEE/ERMA is co-financed by the European Union through the GC and the Italian Agency for Development Cooperation (AICS), supported by the Embassy of the Republic of Italy to BiH. The Programme awards students with 60 ECTS and a double-degree diploma of both founding universities (UNSA and UNIBO).

GC SEE/ERMA is an academic educational Programme intended for students who wish to combine studies with practical and field research experience in human rights and democratization issues. Recognizing that human rights are a crosscutting theme among different disciplines of study, such as political science, social sciences, law, sociology, and philosophy, ERMA fosters an interdisciplinary approach. Students have the benefit of studying in a highly international environment, attending lectures and workshops held by over 40 professors and experts from 11 partner universities:  University of Bologna, Italy; University of Sarajevo, Bosnia and Herzegovina; University of Banja Luka, Bosnia and Herzegovina, University of Belgrade, Serbia; Karl Franzens University of  Graz, Austria; University of the Ruhr, Germany; University of Peloponnese, Greece; University of Zagreb, Croatia; New Bulgarian University, Bulgaria; University Ss. Cyril and Methodius, North Macedonia; and University of Pristina, Kosovo[1]. Students explore areas such as the philosophical foundations of human rights; principles of democracy; theories and issues of ethnicity, nationalism and religion; economic, social and cultural rights as well as the mechanisms for human rights protection and implementation.

All interested in studying human rights and democracy in South East Europe are hereby invited to apply for the 20th edition of the ERMA program.


DEADLINE        20 September 2020


36 STUDENTS

Up to 36 students will be selected in the last week of September 2020, from the following target groups:

 • Target group I (25 places): Citizens of Albania, Bosnia and Herzegovina, North Macedonia, Montenegro, Serbia and citizens of Kosovo (who hold a passport of a country recognized by BiH).
 • Target group II (5 places): Citizens of the European Union countries, Azerbaijan and the Russian Federation.
 • Target group III (up to 6 places): students from other countries.

_______________________________________________________________________

REQUIREMENTS

I ACADEMIC BACKGROUND

The university degree of the applicants must be earned during studies lasting either 4 or 5 years (3+2) with a previously earned degree of a minimum of 240 ECTS. Candidates must hold a university degree in social sciences and humanities, from an accredited university.

II ENGLISH LANGUAGE PROFICIENCY

Candidates have to provide evidence of their English language proficiency. The Master Programme recognizes the following international English Language certificates:

 1. TOEFL – minimum 560 paper-based, 220 computer-based, 83 IBT;
 2. IELTS – minimum band 6.5, no less than 6.0 in any of its subsections;
 3. CAE and CPE Cambridge exams.

Applicants with 1. English as a native language, 2. a university diploma in English language and literature, and 3. those who had previous university education in English language are exempted from providing a separate proficiency certificate. Such candidates shall submit transcripts or certificates issued by their respective universities.


SCHOLARSHIPS

Students from TGI (25 students) and TGII (5 students) receive the following financial support during their studies:

 1. Study grants covering regular living costs (November to July) in the amount of 4.500€ gross.
 2. Costs of lodging and dining (full board) covered by the programme during the term in Italy
 3. Reimbursements (travel, health insurance, diploma recognition etc.) in the overall amount of 1.200€.

Students of TG III are self-funded. These students are expected to cover all their living and travel expenses as well as the costs of Term III lodging in Italy (3150 Euros). The students are encouraged to secure funding through other sources.

Depending on the number and the quality of applications, the Programme reserves the right to offer several self-funding places to TG II candidates.

______________________________________________________________________

TUITION

TG I:   No tuition fee. Enrollment costs 200€.

TG II:  2.000€.

TG III: 2.000€.

_______________________________________________________________________

APPLICATION DOCUMENTS

The application documents must be either originals or certified copies in the English language. When the original document is not in English language, a translation must be provided, attached to the original document, or its certified photocopy. The translation must be done by an official translation service (with stamp) or your university/college.  

 1. Application Form (download, fill out and upload in the online application tool)
 2. English language certificate  
 3. University diploma (or a graduation certificate)
 4. Academic records/transcript
 5. Citizenship certificate
 6. Birth certificate
 7. Passport photocopy (page with personal data and expiry date only)

Note: Scans of certified copies must include pages with the certification stamp. Late and incomplete applications will not be considered.

__________________________________________________________________________

HOW TO APPLY?       

To apply for the ERMA programme, you have to fill in the required personal data and upload all of the above-listed documents to the ONLINE APPLICATION TOOL by 20 of September 2020. Each document must not exceed 10 MB.

To access the online application please click below:

APPLY HERE!


IMPORTANT:

1.Selected students will be required to submit all the required documents in hardcopy to the Programme at enrollment.

2.All diplomas issued by universities from countries other than Bosnia and Herzegovina need to be recognised by the University of Sarajevo. The students should start with the process at enrolment to the Programme.

3. Applying for a temporary residence permit within 90 days from entering Bosnia and Herzegovina is obligatory for all foreign students. For more information about the residence permit, please check www.sps.gov.ba

For further information browse other ERMA related pages on our website or contact info@erma-programme.eu


DOCUMENTS FOR DOWNLOAD

 

1. CALL FOR APPLICATIONS 2020-21

 

2. APPLICATION FORM 2020-21

 

3. FREQUENTLY ASKED QUESTIONS 2020-21

Avdive ulavgepes hajbnaskere thaj užipaskere paketoja ani gradinka 8-to April-dikhen Video..

Avdive ano pervazija (ramke) e proekteske ,,Bajrovipe o lejbe than thaj participacija e sikhlenge Roma đi ano kvalitetnikano anglal buvlaripe ano sađjandipe thaj fundavno educiribe” ulavgepes  arka baš 136 čhavore-Roma save lena than  anglal sikhlojbaski sikhlovni  ani Komuna Šuto Orizari.

E hajbnaskere thaj užipnaskere, (paklukoskere, higienska) paketoja ulavenapes ano buthi kheripe e komunensar Šuto Orizari, Tetovo thaj Gostivar.

O proekti tano ikherdo tar ,,Bajrovipe  edukacijake šajdipa tar sikhle  Roma thaj terne Roma tar Purab Balkani sar thaj o Khoranipe”, aso implementacija e proekteske tavdela prekal o vastalipe tar Edukativnikano Fondi tar Budimpešta.

Во рамките на проектот „Зголемување на пристапот и партиципацијата на учениците Роми до квалитетен ран детски развој и основно образование“ денес се дели помош за 136 деца Роми вклучени во предучилишно образование и ран детски развој во општина Шуто Оризари. Обезбедени се прехрамбени и хигиенски пакети и школски прибор за 136 децата кои се таргетирани со проектот.

Покрај пакетите со храна, хигиена и школски прибор, во текот на наредната недела ќе се доделат и 170 таблети за учениците Роми вклучени во прво, второ и трето одделение а се дел од програмата за туторска поддршка во рамките на проектот во општините Шуто Оризари, Тетово и Гостивар.

Целата помош е поделена во координација и со поддршка од општините, основните училишта и градинките во таргетираните општини. Овој проект е дел од програмата ,,Зголемени образовни можности за ученици Роми и млади Роми во земјите од Западен Балкан и Турција” (RARE) кој е имплементиран од Ромскиот Едукативен Фонд од Будимпешта.

Dikhen o video.