Национална средба за застапување со Кабинетот на Министерот без ресор задолжен за имплементација на Националната Стратегија за подобрување на статусот на Ромите во Република Северна Македонија

На 19.08 претставниците на АДРР Сонце одржаа национална средба за застапување со Кабинетот на Министерот без ресор задолжен за имплементација на Националната Стратегија за подобрување на статусот на Ромите во Република Северна Македонија, односно со самиот министер Музафер Бајрам и советничката Сенада Ламовска.

Главна цел на ова средба беше да се дискутираат проблемите кои се идентификувани најчесто од страна на медијаторите на терен и да се лобира за да се решат овие проблеми. Повеќето идентификувани проблеми се колективни, но има и индивидуални случаеви на дискриминација, кршење на права и предрасуди. Од колективните проблеми најгорлив е проблемот на четриесетина семејства од ромската заедница кои веќе неколку години живеат во напуштена нервна болница во нехумани услови, без вода за пиење, спиење на земја и други нечовечки состојби. Други идентификувани колективни проблеми се поврзани со домување, канализациони и водоводни инфраструктури, нееднаков третман на пациенти Роми од страна на медицинскиот персонал. Друг проблем за кој се дискутираше во средбата е недовербата на заедницата кон институциите и тешкотиите на медијаторите да ги убедуваат луѓето да покренат постапки против сторителите. Трет проблем е сегрегацијата во основни училишта каде што секоја година има по најмалку две паралелки само со ромски ученици. За овој проблем претставниците од општина кажаа дека овој проблем се случува поради тоа што родителите на овие деца за време на регистрација на ученици одат на сезонска работа и кога се враќаат во Октомври месец дотогаш одделенијата се веќе формирани и затоа се случува да се формираат нови паралелки со само ученици Роми.

Министерот кажа дека за случаите на дискриминација може да се направи нешто само ако самите луѓе на кои им е повредено правото сакаат да покренат постапка. Во врска со домувањето беше кажано дека веќе се прават средби со градоначалници од општини каде овој проблем е најистакнат и дека во некои општини веќе е направен проект-план за изградба на тип куќички  за ранливите семејства од ромската заедница и доколку овој план се покаже успешен истиот ќе биде имплементиран и во другите општини каде што има слични проблеми. Министерот исто така спомна дека тој е секогаш спремен и во услуга на граѓаните и невладинити и секако дека може заедно да се лобира за решавање на проблемите. Оваа средба за застапување се реализираше во рамки на проектот Од акција до еднакви права на Ромите финансиран од Европска Унија, имплементиран од АДРР Сонце во партнерство со Групата за малцински права од Лондон.

Средба за застапување со претставник на Сектор за урбанизам, комунални дејности и животна средина Општина Тетово

Претставниците на АДРР Сонце и медијаторот од ромската заедница на 16.08.2019 одржаа работна средба со г-ѓа Хана Мемети, претставник на Сектор за урбанизам, комунални дејности и животна средина. На средбата се разговараше за горливите проблеми на ромската заедница во ромските населби како што се населбите “29-ти Ноември“ (Красниќи) и “146“. Во овие две населби најгорливите проблеми се поврзани со канализационата и водоводната инфраструктура со тоа што заедницата нема основни услови за секојдневните потреби. Овие проблеми се идентификувани при теренските посети во заедницата од страна на медијаторот и се бара од страна на Општината овие проблеми да се решат во најскор можен рок.
Оваа средба за застапување се реализираше во рамки на проектот Од акција до еднакви права на Ромите финансиран од Европска Унија, имплементиран од АДРР Сонце во партнерство со Групата за малцински права од Лондон.

Работна средба со претставници на Општина Дебар

Претставниците на АДРР Сонце и медијаторот од ромската заедница на 31 јули одржаа работна средба со г-дин Башким Машкули претседател на Советот на Општина Дебар и г-дин Газменд Цами раководител на гео-инжињеринг во Општина Дебар. На средбата се разговараа повеќе потреби и предизвици идентификувани при теренските посети во заедницата од страна на медијаторот и реалните можности на Општината да одговори на тие прашања.
Оваа средба за застапување се реализираше во рамки на проектот Од акција до еднакви права на Ромите финансиран од Европска Унија, имплементиран од АДРР Сонце во партнерство со Групата за малцински права од Лондон.

Работна средба со г-дин Сејдин Абази, раководителот на Сектор за комунални дејности, инфаструктура, собраќај и енергетска ефикасност во Општина Кичево

Претставниците на АДРР Сонце и медијаторот од ромската заедница на 29 јули одржаа работна средба со г-дин Сејдин Абази, раководител на Сектор за комунални дејности, инфаструктура, собраќај и енергетска ефикасност во Општина Кичево. На средбата се разговараа повеќе потреби и предизвици идентификувани при теренските посети во заедницата од страна на медијаторот и реалните можности на Општината да одговори на тие предизвици.
Оваа средба за застапување се реализираше во рамки на проектот Од акција до еднакви права на Ромите финансиран од Европска Унија, имплементиран од АДРР Сонце во партнерство со Групата за малцински права од Лондон.

 

Работна средба со преставници од програмата за Здравствена заштита/Параправна помош од Њујорк и преставници од Фондација за Отворено Општество

На 24 јули во просториите на АДРР Сонце беа пречекани преставници од програмата за Здравствена заштита/Параправна помош од Њујорк заедно со преставници од Фондација за Отворено Општество. За време на состанокот параправниците на проектот го опишаа нивниот работен ден и споделија позитивни примери и приказни од нивните работни денови, какви се најчестите проблеми со кои тие се сочуваат и како со нивна помош и интервенција проблемите се решаваат. Извршниот директор Ферди Исмаили ја објасни работата на организацијата и сподели информации како вработените во Сонце прават синергија на проекти и имаат добра соработка во споделување на информации за решавање на проблеми со кои параправниците се соочуваат на терен од областа на здравството, образованието, социјалната заштита и други проблеми кои влијаат на заедницата.

Трета координативна средба за застапување на меѓународно ниво

На 10 јули се одржа Третата координативна средба за застапување на меѓународно ниво.

На денешната средба Силва Пешиќ, советничка за човекови права, Канцеларија на резидентниот координатор на Обединетите Нации, даде општ преглед за застапување на меѓународно ниво во рамки на Советот за човекови права на ООН. Таа го презентираше списокот на договори на ООН за човекови права, работата на договорните тела (комитети), Советот за човекови права и неговите механизми, функциите на ООН механизмите за ЧП и причините за ангажман на граѓанскиот сектор со механизмите за човекови права. Таа посебно се осврна на циклусот и постапката на известување и улогите на граѓанските општества во циклусот на известување.

Правникот на МРЏ, Игор Јадровски сподели искуства од застапувањето пред Комитетот за елимирање на дискриминацијата врз жените (CEDAW) и даде препораки како организациите да се подготвуваат за застапување пред ваквите тела.

Проектната раководителка на ХЕРА, Драгана Каровска-Чемерска го објасни процесот на застапување на ХЕРА пред УПР и сподели дел од заклучните согледувања и препораки на Универзалниот Периодичен Извештај (УПР) поврзани со правата на Ромите.

Последниот дел на средбата беше фокусиран на идентификување на главните прашања кои би можеле да бидат опфатени со некои од следните извештаи.

Трета годишна средба за вмрежување и стратешко поврзување на Мрежата за застапување на Ромите

На 9 јули во Хотел Порта во Скопје се одржа Третата годишна средба за вмрежување и стратешко поврзување на Мрежата за застапување на Ромите организирана од АДРР Сонце и Групата за малцински права-Лондон (МРЏ). Средбата ја отвори Ферди Исмаили, извршниот директор на АДРР Сонце кој ги поздрави присутните и им посака успешна работна средба.

Драги Целевски, претставник на Канцеларијата на  Народниот Правобранител имаше излагање во врска со објавениот Годишен извештај за степенот на обезбедувањето почитување, унапредување и заштита на човековите права и слободи 2018 со посебен осврт на наодите од извештајот кои се однесуваат на ромската заедница.

Игор Јадровски, правник во МРЏ  зборуваше за новините во неодамна усвоениот Закон за спречување и заштита од дискриминација.

Игор Антевски, претставник на Министерството за труд и социјална политика имаше излагање за новитетите во Законот за социјална заштита, Законот за социјална сигурност за старите лица и Законот за заштита на децата. Учесниците иницираа дискусија за можните предизвици во имплементација на новите законски решенија, додека претставникот на МТСП одговараше на прашањата поставени од учесниците.

На крајот на средбата организациите членки на мрежата имаа сесија за ревизија на планот за застапување, односно статусот на реаализација на поставените приоритетни цели и евентуални нови ставки за вклучување во планот.

Годишната средба на мрежата е дел од проектната компонента- застапување преку воспоставената Национална Мрежа за застапување на Ромите. Целта на мрежата е преку поголема соработка и здружување на напорите на сите релевантни општествени чинители за човекови права да се зголеми влијанието во спроведување на кампањи и застапувањето како и во адресирањето на дискриминацијата со која се соочува ромската заедница. Во мрежата членуваат околу 30 граѓански организации кои работат во  областа на човековите права,  дискриминација, правно советување, застапување, ромски прашања, меѓународни организации кои делуваат во земјата и институцијата Народен правобранител.

THE FIRST ROMACTED NATIONAL WORKSHOP IN NORTH MACEDONIA

The first ROMACTED national workshop was held in between the dates 25-27 June at Hotel Scardus in Popova Sapka with the structures of the 12 Municipalities included in the ROMACTED program, the ROMACTED facilitators, the Institutional Working Group and the Community Action Group.

During one of the working days the task for the participants was identifying the priorities of the Roma community on local level and reviewing the ways how to incorporate these priorities in the annual working programs of the municipalities. The third and last day of the ROMACTED National Workshop focused on the budget and budgetary cycle at local level, entry points for incorporating Roma and gender sensitive budgeting, upon which was also touched the monitoring and evaluation process of activities that are going to be implemented in the municipalities in order to improve the quality of living conditions for the Roma community.
In addition, the participants touched upon specific good practices of mainstreaming of Roma priorities in programming and budgeting.

 

Field visit of the ROMACTED representatives

On 20th June the representative of the European Commission, advisor-coordinator of Roma policy Marta Garcia Fidalgo, Kristina Vujic from DG NEAR, and the representatives of the Council of Europe Marcos Andrade-ROMACTED Program Manager and, Marina Vasic-Project Officer of the ROMACTED program, had a field visit at the “Mladost” kindergarten in Tetovo, which has been reconstructed and renovated with the support of the project “Increasing the access and participation of Roma children to quality early childhood development and primary education” implemented jointly between Roma Resource Centar – Skopje and RDDA SONCE and financially supported by DG Near and Roma Education Fund. The institutional and community structures of ROMACTED program in the Municipality of Tetovo was also actively involved as a synergy of this initiative.
Topic of discussion was the number of children engaged in this kindergarten, the most common difficulties with which the director of this institution faces every now and then, the organization of classes, the importance given to the chance of having mix classrooms in order to enhance the inclusion of the Roma children and etc.
The other part of the field visit included a discussion with the Community Action Group and highlighting the most urgent problems of the community and what needs to be done for them to be resolved in a shorter period of time. The problems were presented by the CAG and the systematic solutions were discussed.
The final part of the visit included a meeting with the Mayor of the Municipality of Tetovo, Mrs. Teuta Arifi, to whom the representatives of the ROMACTED program presented the problems discussed earlier with CAG and asked for solutions to be provided. Mrs. Arifi also had the opportunity to explain to the representatives the progress that has been made until know with collaboration of the ROMACTED team and the Municipality and, the plans for further implementation of the aims of the ROMACTED program.

Second ROMACTED Steering Committee meeting

The second Steering Committee of the Joint European Union and Council of Europe ROMACTED Program on “Promoting good governance and Roma empowerment at local level” was held in Skopje on 18 June 2019.

The meeting gathered together representatives from the Directorate-General for Neighborhood and Enlargement Negotiations (DG NEAR), the Council of Europe, the European Union Delegation to North Macedonia, representatives from the Ministry of Labor and Social Policy and the Cabinet of the Minister without Portfolio (North Macedonia), mayors from the 12 partner municipalities (North Macedonia), representatives from international organisations, National Roma Contact Points and #ROMACTED support teams from seven beneficiaries.

The Joint #EU / #CoE Program is implemented by the Council of Europe`s Roma and Travellers Team and the Office of the Directorate General of Program in seven beneficiaries of the Western Balkans and Turkey. It is aimed at building up political will and sustained policy engagement of local authorities to enhance democratic local governance, while stimulating the empowerment of the local Roma communities to contribute to the design, implementation and monitoring plans and projects concerning them.