ТРЕТ ПОВИК- ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА РОКОТ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ МАЛИ ГРАНТОВИ НА ГРАЃАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ ВО РАМКИ НА ПРОЕКТОТ „ОД АКЦИЈА ДО ЕДНАКВИ ПРАВА ЗА РОМИТЕ“ ФИНАНСИРАН ОД ЕВРОПСКАТА УНИЈА

Асоцијацијата за Демократски Развој на Ромите Сонце- Тетово во соработка со Групата за малцински права – Лондон (МРГ) објавува трет повик за доделување на грантови на граѓански организации (ГО) во рамки на проектот “Од акција до еднакви права на Ромите”, финансиран од Европската Унија преку програмата за поддршка на граѓанските организации во рамките на Акцијата за подршка на граѓанските организации 2015 (Europe Aid /151569/DD/ACT /MK).

Целта на овој повик е да се обезбеди поддршка на (2) две локални граѓански организации кои ќе дизајнираат предлог проекти наменети за борба против различните форми на дискриминација со кои се соочува ромската заедница преку зголемување на соработката помеѓу граѓанскиот сектор и јавните власти преку:

клучување на претставници на ромската заедница во развојот на јавната политика или

-Зајакнување на постоечките или развивање на повеќе институционализирани механизми за консултации меѓу заедницата и властите.

За сите информации во однос на содржината на предложените акции, расположливи средтсва, критериуми и начин на поднесување на пријави, може да прочитате во Повикот во прилог.
Крајниот рок за доставување на пријавите е 27 февруари 2019 година најдоцна до 17.00 часот.

 

Increasing the access and participation of Roma children to quality early childhood development and primary education – Зголемување на пристапот и учеството на ромските деца во квалитетен ран детски развој и основното образование

The overall objective of the project is to contribute for improving the access of Roma children to preschool education, facilitating the access and  enrollment of Roma children in primary schools, supporting the academic progress of enrolled children, strengthening the capacity of parents and the relationship between parents and educational institutions in Macedonia.

The project will act on two levels, such as early childhood education (EDC) and primary education. Through the mainstream of these two levels, the project will provide a single model of sustainable investment in Roma education. It is particularly important that our proposal also gives important attention to the involvement of parents in supporting their children’s education. The project will be implemented in the three municipalities: Shuto Orizari, Tetovo and Gostivar.

– Increased access and participation of Roma children in pre – school education (target one or two years before primary school)

– Enrolling of children in the kindergartens in Tetovo and Gostivar

– Implementation of motivational activities on the field for the Roma families

– Parental activities

– Home School Community Lessons activities

– Training for upgrading the skills of kindergarten employees

–  Training for the team of RRC and RDDA – Sonce

Зголемување на пристапот и учеството на ромските деца во квалитетен ран детски развој и основното образование

Главната цел на проектот е да придонесе за подобрување на пристапот на ромските деца во предучилишното образование, олеснување на пристапот и запишувањето на ромските деца во основните училишта, поддршка на академскиот напредок на запишаните деца, зајакнување на капацитетот на родителите и врската помеѓу родителите и образовните институции во Македонија.

Проектот ќе дејствува на две нивоа, како што се образование за раното детство (EDC) и основно образование. Преку  главните текови на овие две нивоа, проектот ќе обезбеди единствен модел на одржливи инвестиции во образованието на Ромите. Особено е важно што нашиот предлог, исто така, дава големо внимание на вклучувањето на родителите во поддршката на образованието на нивните деца. Проектот ќе се спроведува во три општини: Шуто Оризари, Тетово и Гостивар.

– Зголемен пристап и учество на ромските деца во предучилишното образование (цел една или две години пред основното образование)

– Запишување на деца во градинките во Тетово и во Гостивар

– Имплементација на мотивациони активности на терен за ромските семејства

– Родителски активности

– Активности на часови во заедницата во домот

– Обука за надградба на вештините на вработените во градинките

– Обука за тимот на RRC и RDDA – Сонце

 

Информативна средба се претставници на здруженија на граѓани во рамки на проектот “Унапредување на локални политики за обезбедување на пристап до правда” – Informative meeting with the representatives of civic associations within the project “Improvement of local policies for ensuring access to justice”

На ден 15.02.2019 година во просториите на Клуб на Граѓани за европска Македонија (ГЕМ клуб) се одржа информативна средба се претставници на здруженија на граѓани во рамки на проектот “Унапредување на локални политики за обезбедување на пристап до правда”. На оваа средба беа присутни преставници на здруженија на граѓани чија главна дејност на работа еподобрување на условите на ромската заедница. Проектот “Унапредување на локални политики за обезбедување на пристап до правда” што го имплементира АДРР Сонце е поддржан од Фондацијата Отворено Општество – Македонија во партнерство со Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените ЕСЕ кои ја даваат експертизата и методолошкиот пристап за тоа како да се обезбеди подобар пристап до правда преку подобрување на капацитетите на граѓанските организации и единиците на локална самоуправа. Целта на проектот е унапредување на локалните политики за обезбедување на пристап до правда на ромската заедница и други социјално ранливи групи на граѓани преку зајакнати капацитети, партнерство и консултации на медијатори, граѓански организации, правната заедница и органите на власт на локално и национално ниво.

На информативната сесија претставниците на граѓанските организации беа запознати со програмата Мрежна стратегија за правно зајакнување од страна на  Сузана Велковска, постара координаторка на програма во Фондација Отворено општество – Македонија и со активностите на АДРР Сонце за унапредување на состојбата на Ромите од страна на Ферди Исмаили, извршен директор на АДРР Сонце. Беа презентирани предвидените активности во рамки на проектот, а Јасминска Фришчиќ, Извршната директорка на ЕСЕ зборуваше за значењето на пристапот до правда и потребата за градење на капацитети на засегнатите страни.

On 15.02.2019 in the premises of the Citizen’s Club for European Macedonia (GEM Club), an informative meeting was held by representatives of civil associations within the project “Improvement of local policies for ensuring access to justice”. This meeting was attended by representatives of associations of citizens whose main activity at work is improvement of the conditions of the Roma community. The project “Improving local policies for securing access to justice” implemented by ADRR Sonce is supported by the Foundation Open Society – Macedonia in partnership with the Association for Emancipation, Solidarity and Equality of Women ESE, which will provide the expertise and the methodological approach on how to provide better access to justice by improving the capacities of civil society organizations and local self-government units. The aim of the project is to promote local policies for ensuring access to justice of the Roma community and other socially vulnerable groups of citizens through enhanced capacities, partnership and consultations of mediators, civil society organizations, the legal community and government bodies on local and national level.

At the information session, the representatives of the civil society organizations were introduced with the program Network Strategy for Legal Strengthening by Suzana Velkovska, senior coordinator of the program in the Foundation Open Society – Macedonia and the activities of ADRR Sonce for the improvement of the situation of Roma by Ferdi Ismaili, executive director the ADRR Sun. The projected activities were presented in the framework of the project, and Jaminska Friscic, the Executive Director of ESE, spoke about the importance of access to justice and the need for capacity building of the concerned parties.

Претставниците од Ромскиот Едукативен Фонд (РЕФ) на мониторинг-посета во Тетово и Гостивар – The representatives of the Roma Education Fund (REF) on a monitoring visit in Tetovo and Gostivar

Во Рамките на проектот “Зголемување на пристапот и партиципацијата на децата Роми до квалитетен ран детски развој и основно образование” имплементиран од стана на Ромскиот Ресурсен Центар во партнерство со Асоцијација за Демократски Развој на Ромите – Сонце, со проектен код ECD-MAC-01, и е финансиран од Европската Унија / DG NEAR, а е менаџиран од страна на Ромскиот Образовeн Фонд од Будимпешта, чии таргет Општини се Скопје, Тетово и Гостивар. На 13.02.2019 година, претставници од Ромскиот Едукативен Фонд (РЕФ) беа на мониторинг-посета во Тетово и Гостивар. За време на мониторингот беа посетени градинките во Тетово и Гостивар, се оддржа средба со тимот на Асоцијацијата за демократски развој на Ромите – Сонце.

Во рамки на мониторинг посетата, претставниците од РЕФ остварија средба со Градоначалничката Теута Арифи и претставници од Општина Тетово.
Истиот ден се оддржа средба со Раководителката на Секторот за образование, Аслиан Снопче и претставници од Општина Гостивар.

In the framework of the project “Increasing the access and participation of Roma children to quality early childhood development and primary education” implemented by the Roma Resource Center in partnership with the Roma Democratic Development Association – Sonce, with project code ECD-MAC-01, and is funded by the European Union / DG NEAR, and managed by the Roma Education Fund from Budapest, whose Target Municipalities are Skopje, Tetovo and Gostivar. Оn February 13, 2019, representatives of the Roma Education Fund (REF) were on a monitoring visit in Tetovo and Gostivar. During the monitoring, they visited the kindergartens in Tetovo and Gostivar, also they established a meeting with the team of the RDDA -Sonce.

Within the monitoring visit, REF representatives met with the Mayor Teuta Arifi and representatives from the Municipality of Tetovo.
The same day has held a meeting with the Head of the Education Department, Aslian Snopce and representatives from the Municipality of Gostivar.