Барање за понуди за сместување за проект: Регионална конференција за системски решенија во домувањето на ромската заедница на Западен Балкан

Датум : 15.12.2021
Предмет: Барање на понуда за сместување и испорачување на услуги за организирање на тро-дневен
тренинг за најмногу 40 учесници во рамките на проектот “Регионална конференција за системски
решенијаво домувањето на ромската заедница на Западан Балкан

Почитувани,

АДДР Сонце од Тетово го имплементира проектот “Регионална конференција за системски решенија во
домувањето на ромската заедница на Западан Балкан. Настанот е финасиран во рамки на проектот ”Заштита на граѓанскиот простор – Регонален хаб за развој на граѓанското општество” од страна на СИДА и имплементиран од Фондација Балканска мрежа за развој на граѓанското општество.
За потребите на проектот Асоцијацијата за демократски развој на Ромите СОНЦЕ организира меѓународна конференција. Согласно тоа АДРР СОНЦЕ има потреба од набавка на услуги за
обезбедување на сместување за три полни пансиони за најмногу 40 лица, обезбедување на просторија
и опрема за реализација на настанот. Тренингот ќе се организира во текот на месец јануари од 18 до
21, 2022 година.

Ве молиме во Вашата понуда да ни дадете цени за следните услуги (задолжително пополнете ги цените
без ДДВ и цените со ДДВ за секоја услуга):

За повеќе информации кликнете овде!