Јавен повик за ангажирање на определено време на (1) социјален работник

Асоцијацијата за Демократски Развој на Ромите Сонце- Тетово во партнерство со Каритас Македонија и Здружение на граѓани за помош и поддршка на бездомници, социјално загрозени семејства и поединци Љубезност- Скопје го реализира проектот “Take care” финансиран од Австриско Сојузно Министерство за социјални работи, здравје, грижа и заштита на потрошувачите. Проектот има за цел да придонесе за унапредени, функционални, ефективни и одржливи социјални и здравствени услуги за лица кои се во зголемен ризик од сиромаштија и социјална исклученост заради пандемијата со Ковид- 19. Проектот има за цел да развие и испорача интегрирани социјални, правни и едукативни услуги на лица изложени на најголем ризик од сиромаштија, бездомници и социјално исклучени лица поради Ковид-19 пандемијата. За потребите на проектот Асоцијација за Демократски Развој на Ромите СОНЦЕ- Тетово објавува повик за ангажирање на (1) еден социјален работник.

Потребни квалификации:

 • Завршено високо образование од областа на социјална работа и политика (VII/1 степен)
 • Најмалку 2 годишно работно искуство во областа на социјалната работа, политика и социјална заштита
 • Искуство во теренска работа со ромска заедница
 • Напредно познавање и користење на англиски јазик

Предност ќе имаат кандидатите кои имаат:

 • Работно искуство во граѓанскиот сектор
 • Сензибилизираност за работа со ранливи и социјално исклучени групи на граѓани

Опис на работната позиција– социјален работник:

-остварува секојдневни теренски посети на лица кои се во зголемен ризик од сиромаштија и социјална исклученост заради пандемијата со Ковид- 19 во следните општини: Тетово, Јегуновце и Теарце

– прави проценка на состојбата во која се наоѓаат корисниците и утврдување на нивните потреби од областа на социјалната заштита

-одредува критериуми за вклучување на клиенти во програмата

-помага во надминување на ситуациите со кои се соочуваат корисниците во областа на социјалната заштита, иницира постапки поврзани со остварување на права од областа на социјалната заштита

-отвора и води досие за секој корисник, раководи случаи на корисниците, развива и испорачува социјални услуги на крајните корисници

– ги следи ситуационите фактори кои влијаат врз корисниците од состојбата со Ковид- 19 пандемијата

– одржува редовна комуникација, ги запознава, информира и им помага на корисниците при остварувањето на мерките за помош од Владата за справување со Ковид- 19 пандемијата

– секојдневно соработува со релевантните јавни институции од областа на социјалната заштита и придружува клиенти до институциите кога тоа е потребно

-организира работилници за животни вештини со целната група

-одблиску соработува и разменува информации со останатите членови на проектниот и стручниот тим, учествува во внес на податоци во датотеката и во подготовка на анализа поврзана со дадените услуги и опфатот на клиенти

-учествува во подготовка на извештаи за спроведените проектни активности и постигнати индикатори

Взаемите права и обврски помеѓу избраниот кандидат и АДРР СОНЦЕ ќе бидат уредени во согласност со Законот за работни односи и внатрешните акти на организацијата. Висината на месечниот надоместок за ангажманот изнесува 650 ЕУР бруто со платени придонеси за пензиско и здравствено осигурување. Ангажманот е предвиден за полно работно време односно 40 часа во текот на работна недела во траење од 17 месеци (01 август 2021- 31 декември 2022 година).

Начин и рок за пријавување:

Заинтересираните кандидати  треба да достават кратка биографија (CV) на македонски јазик со наведени референци за претходното работно искуство и потврда за завршено високо образование.

Апликациите се  испраќаат на следниот мејл: info@sonce.org.mk  најдоцна до 31.07. 2021  година до 16.00 часот со назнака во предмет на пораката: апликација за вработување на социјален работник.

Комисија за избор на кандидат/ка ќе ги разгледа пристигнатите апликации и ќе направи ранг листа според која најдобрите кандидати ќе бидат повикани на разговор. Ненавремени и нецелосни апликации нема да бидат земени во предвид.

Јавен повик за ангажирање на определено време на (1) параправник

Асоцијацијата за Демократски Развој на Ромите Сонце- Тетово во партнерство со Каритас Македонија и Здружение на граѓани за помош и поддршка на бездомници, социјално загрозени семејства и поединци Љубезност- Скопје го реализира проектот “Take care” финансиран од Австриско Сојузно Министерство за социјални работи, здравје, грижа и заштита на потрошувачите. Проектот има за цел да придонесе за унапредени, функционални, ефективни и одржливи социјални и здравствени услуги за лица кои се во зголемен ризик од сиромаштија и социјална исклученост заради пандемијата со Ковид- 19. Проектот има за цел да развие и испорача интегрирани социјални, правни и едукативни услуги на лица изложени на најголем ризик од сиромаштија, бездомници и социјално исклучени лица поради Ковид-19 пандемијата. За потребите на проектот Асоцијација за Демократски Развој на Ромите СОНЦЕ- Тетово објавува повик за ангажирање на (1) еден параправник.

Потребни квалификации:

 • Најмалку 2 годишно работно искуство во обезбедување на параправни услуги на крајни корисници
 • Длабинско познавање на проблемите на ромската заедница и други социјално ранливи групи граѓани
 • Посетени сет на обуки за зајакнување на знаења и вештини за параправна помош и поддршка на ранливи групи на граѓани
 • Основно познавање и користење на англиски јазик
 • Работно искуство во граѓанскиот сектор
 • Сензибилизираност за работа со ранливи и социјално исклучени групи на граѓани

Опис на работната позиција– параправник:

– реализира редовни теренски посети на лица кои се во зголемен ризик од сиромаштија и социјална исклученост заради пандемијата со Ковид- 19во Тетово, Јегуновце и Теарце

– одредува критериуми за вклучување на клиенти во програмата, мапира потенцијални корисници согласно претходно утврдена методологија, прибира податоци, анализира и прави проценка

-обезбедува информации, подготвува различни пишани документи (формулари, обрасци, барање, жалба, приговор и сл.)  и едуцира за остварување на определено право од областа на здравствена заштита, вработување, домување и сл.

-дава параправни услуги, помош и поддршка на лица кои се во зголемен ризик од сиромаштија и социјална исклученост заради пандемијата со Ковид- 19 како да постапат за остварување на определено право

-секојдневно соработува со релевантни јавни институции и придружува клиенти до институциите кога тоа е потребно

– препраќа клиенти за правна помош од повисоко ниво до соодветни институции или организации

-организира работилници за животни вештини со целната група

-одблиску соработува и разменува информации со останатите членови на проектниот и стручниот тим, учествува во внес на податоци во датотеката и во подготовка на анализа поврзана со дадените параправни услуги и опфатот на клиенти

-учествува во подготовка на извештаи за спроведените проектни активности и постигнати индикатори

Взаемите права и обврски помеѓу избраниот кандидат и АДРР СОНЦЕ ќе бидат уредени во согласност со Законот за работни односи и внатрешните акти на организацијата. Висината на месечниот надоместок за ангажманот изнесува 600 ЕУР бруто во кои се вклучени платени придонеси за пензиско и здравствено осигурување. Ангажманот е предвиден за полно работно време односно 40 часа во текот на работна недела во траење од 17 месеци (01 август 2021- 31 декември 2022 година).

Начин и рок за пријавување:

Заинтересираните кандидати  треба да достават кратка биографија (CV) на македонски јазик со наведени референци за претходно работно искуство и посетени обуки.

Апликациите се  испраќаат на следниот мејл: info@sonce.org.mk  најдоцна до 31.07. 2021  година до 16.00 часот со назнака во предмет на пораката: апликација за вработување на параправник.

Комисија за избор на кандидат/ка ќе ги разгледа пристигнатите апликации и ќе направи ранг листа според која најдобрите кандидати ќе бидат повикани на разговор. Ненавремени и нецелосни апликации нема да бидат земени во предвид.

Јавен повик за ангажирање на определено време на (1) доктор по општа медицина

Асоцијацијата за Демократски Развој на Ромите Сонце- Тетово во партнерство со Каритас Македонија и Здружение на граѓани за помош и поддршка на бездомници, социјално загрозени семејства и поединци Љубезност- Скопје го реализира проектот “Take care” финансиран од Австриско Сојузно Министерство за социјални работи, здравје, грижа и заштита на потрошувачите. Проектот има за цел да придонесе за унапредени, функционални, ефективни и одржливи социјални и здравствени услуги за лица кои се во зголемен ризик од сиромаштија и социјална исклученост заради пандемијата со Ковид- 19. Проектот има за цел да развие и испорача интегрирани социјални, правни и едукативни услуги на лица изложени на најголем ризик од сиромаштија, бездомници и социјално исклучени лица поради Ковид-19 пандемијата. За потребите на проектот Асоцијација за Демократски Развој на Ромите СОНЦЕ- Тетово објавува повик за ангажирање на (1) еден доктор по општа медицина.

Потребни квалификации:

 • Завршено високо образование- Медицински факултет
 • Положен стручен испит
 • Лиценца за работа во дејноста
 • Најмалку 2 годишно претходно работно искуство во областа на медицината
 • Искуство во теренска работа со ромска заедница
 • Напредно познавање и користење на англиски јазик

Предност ќе имаат кандидатите кои имаат:

 • Професионален и љубезен однос кон крајни корисници
 • Сензибилизираност за работа со ранливи и социјално исклучени групи на граѓани
 • Специјализација во определна гранка од медицината
 • Искуство во работа во граѓанскиот сектор

Опис на работната позиција– доктор по општа медицина:

-остварува  теренски посети два пати во неделата на лица кои се во зголемен ризик од сиромаштија и социјална исклученост заради пандемијата со Ковид- 19 во следните општини: Тетово, Јегуновце и Теарце

-го унапредува здравјето, спречува, лечи и открива болести кај крајните корисници, промовира здрави животни навики помеѓу целната група

-дава здравствени услуги на крајните корисници: прегледува, зема анамнеза земајќи ги во предвид физичките, психичките и социјалните аспекти на болестите, упатува на дополнителни анализи, толкува добиени наоди, проценува итност и тежина на здравствена состојба, потреба од упатување на специјалистички преглед или болничко лечење, пропишува лекови и други начини на лечење и го следи текот на болеста и успешноста во лечењето

-организира работилници за животни вештини со целната група

-одблиску соработува и разменува информации со останатите членови на проектниот и стручниот тим, учествува во внес на податоци во датотеката и во подготовка на анализа поврзана со дадените услуги и опфатот на клиенти

-учествува во подготовка на извештаи за спроведените проектни активности и постигнати индикатори

Висината на месечниот надоместок за ангажманот изнесува 350 ЕУР бруто. Ангажманот е предвиден за 16 часа во текот на работна недела (40% работен ангажман) во траење од 17 месеци (01 август 2021- 31 декември 2022 година).

Начин и рок за пријавување:

Заинтересираните кандидати  треба да достават кратка биографија (CV) на македонски јазик со наведени референци за работно искуство и диплома за завршено образование, положен стручен испит и лиценца за работа во дејноста.

Апликациите се  испраќаат на следниот мејл: info@sonce.org.mk  најдоцна до 31.07. 2021  година до 16.00 часот со назнака во предмет на пораката: апликација за доктор по општа медицина.

Комисија за избор на кандидат/ка ќе ги разгледа пристигнатите апликации и ќе направи ранг листа според која најдобрите кандидати ќе бидат повикани на разговор. Ненавремени и нецелосни апликации нема да бидат земени во предвид.

Јавен повик за ангажирање на експерт за испорака на подготвителна средба

Асоцијацијата за Демократски Развој на Ромите Сонце- Тетово во партнерство со Група за малцински права – Лондон (МРЏ) го реализираат проектот “Од акција до еднакви права на Ромите финансиран од Европската Унија.  Проектот се спроведува во рамки на Инструментот за претпристапна помош (ИПА) на Европската Унија Поддршка за граѓанските организации во рамките на Акцијата за подршка на граѓанските организации 2015 (EuropeAid/151569/DD/ACT /MK).

Една од компонентите во рамки на проектот е застапување кон органите на власт преку воспоставената Мрежа за застапување на Ромите. Целта на мрежата е преку поголема соработка и здружување на напорите на сите релевантни општествени чинители за човекови права да се зголеми влијанието во спроведување на кампањи и застапувањето како и во адресирањето на дискриминацијата со која се соочува ромската заедница. Во мрежата членуваат граѓански организации кои работат во  областа на човековите права, дискриминација, бесплатна правна помош, застапување, ромски прашања или малцински права, правни експерти, меѓународни организации и институцијата Народен правобранител. Мрежата реализираше трета годишна средба во месец јули 2019 година на кога се  дискутираше годишниот план за застапување на мрежата. Со цел апдејтирање на планот за застапување и дефинирање на излезна стратегија на Мрежата, Сонце и МРЏ организираат подготвителна средба на Мрежата од која треба да произлезе апдејтиран план за застапување и излезна стратегија. Излезната стратегија би содржела начин на кој би функционирала мрежата после завршувањето на проектот, аплицирање за заеднички грантови, активности за реализација без финансиска импликација.

Ве молиме испратете ваша кратка биографија, писмо на интерес и референтна листа на претходно искуство во фацилитирање на настани и/или подготовка на слични документи до Оливера Стојковска, проектен асистент  на следната е-маил адреса: o.stojkovska@sonce.org.mк најдоцна до  01 октомври 2019 година.

 

 

Oглас за Tутори во Основно образование за општините Шуто Оризари, Тетово и Гостивар

Здружението за поддршка на маргинализирани групи „Ромски Ресурсен Центар” – Скопје во партнерство со Асоцијација за Демократски Развој на Ромите Сонце – Тетово за потребите на проектот “Зголемување на пристапот и партиципацијата на децата Роми до квалитетен ран детски развој и основно образование” финансиран од Европската Унија / DG NEAR, а менаџиран од страна на Ромскиот Образовeн Фонд од Будимпешта, објавува оглас за Tутори во Основно образование за општините Шуто Оризари, Тетово и Гостивар.

Пријавата за туторство:

Prijava_tutori_2019-20_04092019

Јавен повик за ангажирање на експерт/ка за испорака на (2) две партнерски средби

Асоцијацијата за Демократски Развој на Ромите Сонце и Меѓународната група за малцински права (MRG) во рамки на тригодишниот проект “Од акција до еднакви права за Ромите” финансиран од Европска Унија, имаат потреба од експерт/ка за испорака на (2) две партнерски средби.
Сонце и МРГ организираат партнерски средби помеѓу акциските групи на заедницата,локалните власти, ромскиот граѓански сектор и медијаторите Роми во текот на тригодишниот период на имплементација. Целта на овие средби е зајакнување на капацитети на стејкхолдерите на локално ниво, поттикнување на заедничка соработка, развивање на нови или подобрување на постоечките иницијативи за учество во креирање на политики преку размена на идеи за најдобри практики, дискутирање на можности за подобрување, вклучително и развој на поинституционализирани тела за заеднично одлучување. Партнерските средби во третата година од имплементација ќе ги опфатат следните теми: преглед на поставени приоритети за 2019, преглед на реализирани приоритети, дизајнирање на заедничка акција со финансиска поддршка од општината и други содржини кои ќе се развијат во соработка со експертот.
Детални информации за потребни квалификации, работни задачи и одговорности може да најдете во приложениот повик.
Заинтересираните кандидати да ги достават своите апликации- кратка биографија, писмо на интерес и референтна листа на претходно искуство до Оливера Стојковска, проектен асистент на следната е-маил адреса: o.stojkovska@sonce.org.mk најдоцна до 03 мај 2019 година.

 

 

Јавен повик за ангажирање на тренери во рамките на проектот “Зголемување на пристапот и партиципацијата на децата Роми до квалитетен ран детски развој и основно образование“

Здружението за поддршка на маргинализирани групи „Ромски Ресурсен Центар“ – Скопје во партнерство со Асоцијација за Демократски Развој на Ромите Сонце – Тетово за потребите на проектот “Зголемување на пристапот и партиципацијата на децата Роми до квалитетен ран детски развој и основно образование“, објавува:

ЈАВЕН ПОВИК БР.07/2018

За краткорочен ангажман на определено време на 3 (три ) лица за следната позиција:

 • 1 (едно ) лице Тренер за активности со родители за општина Шуто Оризари;
 • 1 (едно ) лице Тренер за активности со родители за општина Тетово;
 • 1 (едно) лице Тренер за активности со родители за општина Гостивар.

Јавен повик за ангажирање на Асистент за односи со јавност

Асоцијацијата за Демократски Развој на Ромите Сонце- Тетово во партнерство со Група за малцински права – Лондон (МРГ) го реализираат проектот “Од акција до еднакви права на Ромите” финансиран од Европската Унија.  Проектот се спроведува во рамки на Инструментот за претпристапна помош (ИПА) на Европската Унија Поддршка за граѓанските организации во рамките на Акцијата за подршка на граѓанските организации 2015 (EuropeAid/151569/DD/ACT /MK). Проектот има за цел да поттикне поголемо и ефективно учество на ромската заедница во одлуките кои влијаат на нивните животи со цел влијанието во креирањето на политиките да придонесе кон намалување на дискриминацијата со која се соочува ромската заедница.

Во рамки на проектот, Асоцијација за Демократски Развој на Ромите СОНЦЕ- Тетово објавува повик за ангажирање на асистент за комуникациски активности/односи со јавност.

ТРЕТ ПОВИК за доделување мали грантови на граѓански организации во рамки на проектот „Од акција до еднакви права за Ромите“ финансиран од Европската Унија

Асоцијацијата за Демократски Развој на Ромите Сонце- Тетово во соработка со Групата за малцински права – Лондон (МРГ) објавува трет повик за доделување на грантови на граѓански организации (ГО) во рамки на проектот “Од акција до еднакви права на Ромите”, финансиран од Европската Унија преку програмата за поддршка на граѓанските организации во рамките на Акцијата за подршка на граѓанските организации 2015 (EuropeAid/151569/DD/ACT /MK).

Целта на овој повик е да се обезбеди поддршка на (4) четири локални граѓански организации кои ќе дизајнираат предлог проекти наменети за борба против различните форми на дискриминација со кои се соочува ромската заедница преку зголемување на соработката помеѓу граѓанскиот сектор и јавните власти преку:

вклучување на претставници на ромската заедница во развојот на јавната политика или

-зајакнување на постоечките или развивање на повеќе институционализирани механизми за консултации меѓу заедницата и властите.

За сите информации во однос на содржината на предложените акции, расположливи средства, критериуми и начин на поднесување на пријави, може да прочитате  на линковите подолу.
Крајниот рок за доставување на пријавите е 28 јануари 2019 година најдоцна до 17.00 часот.
Повеќе за повикот на следните линкови:

Јавен повик за ангажирање на експерт/ка за испорака на подготвителна средба и апдејтиран план за застапување

Асоцијацијата за Демократски Развој на Ромите Сонце и Меѓународната група за малцински права (MRG) во рамки на тригодишниот проект “Од акција до еднакви права за Ромите” финансиран од Европска Унија, имаат потреба од експерт/ка за испорака на дводневна подготвителна средба и апдејтиран план за застапување.
Сонце и МРГ организираат подготвителна средба на Мрежата од која треба да произлезе апдејтиран годишен план за застапување, вклучување на нови ставки во планот за застапување, најнови информации за измени во законската рамка поврзана со шесте области содржани во планот, различни алатки за застапување и фолоу- ап стратегија. Учесници на подготвителната средба ќе бидат членките на Мрежата за застапување на Ромите. Подготвителната средба ќе се одржи во месец октомври 2018 додека документот за застапување ќе биде подготвен најдоцна десет дена после одржаната средба.
Детални информации за потребни квалификации, работни задачи и одговорности може да најдете во приложениот повик.
Заинтересираните кандидати да ги достават своите апликации- кратка биографија, писмо на интерес и референтна листа на претходно искуство во фацилитирање на настани и/или подготовка на слични документи до Оливера Стојковска, проектен асистент на следната е-маил адреса: o.stojkovska@sonce.org.mк најдоцна до 01 октомври 2018 година.