Средба за застапување во Општина Штип

На 22 ноември 2019 година, претставници на АДРР Сонце остварија средба во Општина Штип со Соња Китанова, Секретар на Општина Штип и Ерол Адемов, виш референт за односи со заедниците. Претставниците на АДРР Сонце ја иницираа можноста за подобрување на пристапот до правда, подобрување на  јавни  и правни услуги за ранливите категории на граѓани преку воспоставување на Центар за пристап до правда. Претставниците на Општина Штип споделија искуства дека во рамки на Општината веќе успешно функционира Општински центар за услуги на граѓаните со годишен опфат од 6000 лица.  Посебен фокус на средбата беше опслужувањето на ранливи категории на граѓани и типот на услуги кои ги обезбедува Центарот. Најчестите проблеми за кои се обраќаат припадниците на ромската заедница се проблеми во остварување на правото на образование на децата повратници и правата на социјална и здравствена заштита на повратниците. Во таа насока општинските служби помагаат во  воведување на лица во евиденција во Центарот за вработување, овозможуваат вклучување во Програмата Општинско- корисна работа или во комунални и услужни работи на ЈП на лица со неоформено образование, помош при упис за продолжување на образованието, упатуваат на нострифицирање на документ за завршено образование доколку постои. За лицата сместени од 2012 година во старото нервно одделение се обезбедува мобилен тим за упатување на вакцинација, упис во Матична книга на родени и упис во образовните институции. За нив Општината ќе аплицира со основен проект до Кабитенот на Министерот без ресор и МТСП за долгорочно да се реши проблемот. Општина Штип има формирано и тело за анти- дискриминација, а граѓаните можат преку веб страната на Општината да поднесат претставка во случај на повреда на право или дискриминација. Успешното функционирање на ваков Центар во Општина Штип се должи на посветената работа на четири вработени во Центарот како и на заедничката локација на Општината и најголемиот дел од подрачните единици на државните и јавните институции во општина Штип. Примерот на Општина Штип ќе биде споделен како добра практика во останатите Општини опфатени со проектот.

Оваа средба беше организирана во рамки на проектот од Акција до еднакви права за Ромите финансиран од Европската Унија и ко- финансиран од Фондација Отворено Општество- Македонија во рамки на проектот Унапредување на локални политики за подобрување на пристапот до правда.

Средба за застапување во Општина Тетово

Денеска, на 21 ноември 2019 година, проектниот тим на АДРР Сонце, медијаторот од ромската заедница и преставници на Фондација Отворено Општество-Македонија во Општина Тетово се сретнаа со Секретарката на Општина Тетово г-ѓа Славица Серафимовска и референтот за ромски прашања г-ѓа Шефкете Хамза. На средбата ромскиот медијатор ги спомна двете најгорливи проблеми за кои веќе подолго време се лобира и се изнаоѓаат можни начини за решавање на овие проблематики, а тоа се улицата “29-ти Ноември“ (Красниќи) и улицата “146“. Главни проблеми во ул.“29-ти Ноември“ се инфрастуктурата и воспоставувањето на канализациона и водоводна мрежа, а проблемите во ул.“146“се: легализирањето на изградените куќи и исто така воспоставување на водоводната и канализациона мрежа. Секретарката кажа дека е добиено грант во рамки на Ромактед програмата, кои средства од грантот ќе се искористат за решавање на инфраструктурните и другите проблеми на ул.29-ти Ноември, а средствата наменети за ромската заедница од буџетот на Општина Тетово се искористени за вработување на негувателка ромка во градинка и за плаќање на партиципација за во градинка на 20 деца роми. За проблемите на ул.146 беше кажано дека се малку потешки за решавање затоа што куќите изградени таму се дивоградби и никако засега не можат да се легализират и да се воспостави канализациона и водоводна мрежа. Исто така беше кажано дека ќе се направи нов Генерален Урбанистички План (ГУП), но таа процедура може да потрае и до две години. Друга тема на средбата беше претставувањето и можноста за подобрување на пристапот до правда и јавните услуги за ранливите категории на граѓани преку воспоставување на Центар за пристап до правда. Претставниците на Општината споделија дека ќе се обидат да да се најде некоја просторија која би служела за целите на Центарот. Претставниците на АДРР Сонце и ФООМ разговараа за можноста за вклучување на параправниците/медијаторите во работата на овој Центар до оглед на нивната клучна улога на поврзување на заедницата со институциите и информирање на населението.
Оваа средба беше организирана во рамки на проектот од Акција до еднакви права за Ромите финансиран од Европската Унија и ко- финансиран од Фондација Отворено Општество- Македонија во рамки на проектот Унапредување на локални политики за подобрување на пристапот до правда.

Средба за застапување во Општина Виница

Проектниот тим на АДРР Сонце и медијаторите од ромска заедница на 20 ноември 2019 се сретнаа со секретарот на Општина Виница г-дин Митко Илиевски и референтот за односи со малцински заедници г-дин Демир Османов. На оваа средба за застапување се разговараше за тековни предизвици во делот на образованието кои медијаторите ги идентификувале во текот на нивната теренска работа Исто така од страна на секретарот беа споделени и идни планови за реализација на проекти во локално ниво. Покрај другото на средбата беше претставена и можноста за подобрување на пристапот до правда и јавните услуги за ранливите категории на граѓани преку воспоставување на Центар за пристап до правда.
Оваа средба беше организирана во рамки на проектот од Акција до еднакви права за Ромите финансиран од Европската Унија и ко- финансиран од Фондација Отворено Општество- Македонија во рамки на проектот Унапредување на локални политики за подобрување на пристапот до правда.

Средба за застапување во Општина Дебар

На 12 ноември 2019 година проектниот тим на АДРР Сонце, медијаторот од ромската заедница и претставници на Фондација Отворено Општество- Македонија во Општина Дебар се сретнаа со Или Мирзо- Секретар на Општина Дебар, Фуат Спахиу – член на Совет на Општина Дебар, – раководителот на сектор за урбанизам и Урим Куртиши- референт за ромски прашања. На средбата се разговараше за поставување на канализациона мрежа на една од улиците каде живее ромско население за што беа дадени цврсти гаранции за реализација од страна на претставниците на Општината. На средбата беше претставена и можноста за подобрување на пристапот до правда и јавните услуги за ранливите категории на граѓани преку воспоставување на Центар за пристап до правда. Претставниците на Општината споделија дека во Општината веќе функционира Центар за услуги на граѓаните кој има слична улога. Претставниците на АДРР Сонце и ФООМ разговараа за можноста за вклучување на параправниците/медијаторите во работата на овој Центар до оглед на нивната клучна улога на поврзување на заедницата со институциите и информирање на населението.
Оваа средба беше организирана во рамки на проектот од Акција до еднакви права за Ромите финансирам од Европската Унија и ко- финансиран од Фондација Отворено Општество- Македонија во рамки на проектот Унапредување на локални политики за подобрување на пристапот до правда. 

Средба за застапување со преставници на Министерство за образование и наука

Проектниот тим на АДРР Сонце и правникот на МРГ-Лондон денеска на 07.11.2019 година одржаа работна средба со преставници на Управата за развој и унапредување на образованието на јазиците на припадниците на заедниците на која што се дискутираше за определени предивници со кои се соочува ромската заедница во областа на образованието, за претставката адресирана до Специјалниот известувач за малцински прашања и за ажурираниот акциски план кој е продукт на Мрежата за застапување. Најголемите предизвици со кои се соочува ромската заедница во областа на образованието се: недостигот на учебници од шестто до деветто одделение, немање на катедра на ромски јазик и недостиг на професори по ромски јазик и сегрегацијата.

Советникот за босански јазик, објасни дека повеќе пати имаат објавени повик за формирање на авторски тимови за  изработка на ракописи за учебници  во основно образование, но нажалост тие ракописи не ги исполнувале условите и затоа не биле одобрени од страна на Рецензентската комисија. Што се однесува на проблематиката со катедрата за ромски јазик, советникот објасни дека отварање на катедра на јазик не е надлежност на Министерството за образование и наука, туку на самите универзитети, понатаму објасни дека за да се има катедра на ромскиот јазик, треба да се има најмалку пет доктори на науки на ромскиот јазик и литература, и дека во оваа насока нешто е направено, со тоа што ромскиот и влашкиот јазик се внесени како изборни предмети, но нема заинтересирани студенти и моментално се неактвини. Како препорака на советникот во врска со учебниците на ромски јазик беше тоа дека, треба да се направи еден добар авторски тим, кој ќе работи интензивно и нема да избрзува, за на крај да имаат квалитетни учебници.

Оваа средба за застапување се реализираше во рамки на проектот Од акција до еднакви права на Ромите финансиран од Европска Унија, имплементиран од АДРР Сонце во партнерство со Групата за малцински права од Лондон.

 

Подготвителна средба на Мрежата за застапување на Ромите

На 24.10 се одржа Подготвителна средба на Мрежата за застапување на Ромите во хотел Романтик, Велес.
Во текот на првиот работен ден, како активност се реализираше ажурирањето и дополнувањето на планот за застапување за употребување на политиките за намалување на дискриминацијата на Ромите. Во тек на вториот (25.10) работен ден на Подготвителна средба на Мрежата за застапување на Ромите, се правеше проценка на релевантноста на соработката на регионално ниво меѓу мрежите и во национално ниво меѓу мрежите и институциите за подршка на мрежи. Исто така се правеше проценка на главните активности на Мрежата и како резултат беше изготвена драфт верзија на излезната стратегија на Мрежата за застапување на правата на Ромите.
Оваа подготвителна средба на Мрежата за застапување се реализираше во рамки на проектот Од акција до еднакви права на Ромите, финансиран од Европска Унија, имплементиран од АДРР Сонце во партнерство со Групата за малцински права-Лондон.

Средба за застапување со претставници од Општина Виница

Проектниот координатор на АДРР Сонце и медијаторите од ромската заедница на 27.09.2019 година одржаа работна средба со претставници од Општина Виница. На оваа средба медијаторот Атиџе Османова презентираше неколку приоритети на кои треба да се разгледа Општината: градење на ѕидот за задржување и асфалтирање на улицата Иво Лола Рибар, спојување на улицата Македонска и Иво Лола Рибар, асфалтирање на улицата Македонска и спојување со улицата Гоце Делчев, реконструкција на мрежа за водоснабдување која е застарена и има недостаток на водоснабдување на улицата Иво Лола Рибар, асфалтирање на други странични улици во ромските населби, поставување метална ограда на веќе изграден потпорен ѕид на улицата Иво Лола Рибар, поставување канализациски систем на крајот од Ванчо Прке улица, едукација на родителите за подигнување на важноста на образованието, поставување на улично осветлување каде што е потребно и усвојување Детален урбанистички план за целата ромска населба / Блок 18. Општинските претставници дадоа информации за неколкуте веќе завршени проекти поврзани со гореспоменатите прашања – некои од нив се завршени или во завршна фаза (зграда потпорен ѕид,  додека асфалтирање на улицата Иво Лола Рибар ќе биде деновиве, едукацијата на родителите е планирано во наредните период октомври 2019 година и реконструкција на водоводна мрежа која е застарена и недостасува водоснабдување на улицата Иво Лола Рибар).
Оваа средба за застапување се реализираше во рамки на проектот Од акција до еднакви права на Ромите финансиран од Европска Унија, имплементиран од АДРР Сонце во партнерство со Групата за малцински права од Лондон.

Средба за застапување со преставници од Општина Берово

Проектниот координатор на АДРР Сонце и медијаторот од ромската заедница на 27.09.2019 година одржаа работна средба со претставници од Општина Берово. На оваа средба медијаторот даде препорака дека треба да се фокусира на зајакнување на жената ромка, притоа направи еден мал осврт од тоа што се реализирало од последната средба до денеска. Најголем дел од планираните активности веќе беа реализирани – осветлување на улиците во ромските населби, инфраструктурни проекти за реконструкција на улиците што беше планирано да се реконструираат во општинскиот буџет, со што ќе се овозможи засолниште на бездомната мајка со четири деца. Потоа, таа ги претстави следниве прашања што треба да се дискутираат: грижа за стари лица дома, отсуство на квалификувани лица од ромската заедница да влезат на пазарот на трудот, Ромите не се конкурентни на пазарот на трудот и активните мерки за вработување не се соодветни за Ромите. Таа разговараше со градоначалникот за важноста на изготвувањето на новиот локален акционен план 2020 година што ќе го донесе Советот на општината бидејќи тоа ќе биде основа за аплицирање за идните проекти. Планот треба да биде на кратко набројувајќи 5 приоритети според секоја клучна област.
Оваа средба за застапување се реализираше во рамки на проектот Од акција до еднакви права на Ромите финансиран од Европска Унија, имплементиран од АДРР Сонце во партнерство со Групата за малцински права од Лондон

 

 

Oглас за Tутори во Основно образование за општините Шуто Оризари, Тетово и Гостивар

Здружението за поддршка на маргинализирани групи „Ромски Ресурсен Центар” – Скопје во партнерство со Асоцијација за Демократски Развој на Ромите Сонце – Тетово за потребите на проектот “Зголемување на пристапот и партиципацијата на децата Роми до квалитетен ран детски развој и основно образование” финансиран од Европската Унија / DG NEAR, а менаџиран од страна на Ромскиот Образовeн Фонд од Будимпешта, објавува оглас за Tутори во Основно образование за општините Шуто Оризари, Тетово и Гостивар.

Пријавата за туторство:

Prijava_tutori_2019-20_04092019

Национална средба за застапување со Кабинетот на Министерот без ресор задолжен за имплементација на Националната Стратегија за подобрување на статусот на Ромите во Република Северна Македонија

На 19.08 претставниците на АДРР Сонце одржаа национална средба за застапување со Кабинетот на Министерот без ресор задолжен за имплементација на Националната Стратегија за подобрување на статусот на Ромите во Република Северна Македонија, односно со самиот министер Музафер Бајрам и советничката Сенада Ламовска.

Главна цел на ова средба беше да се дискутираат проблемите кои се идентификувани најчесто од страна на медијаторите на терен и да се лобира за да се решат овие проблеми. Повеќето идентификувани проблеми се колективни, но има и индивидуални случаеви на дискриминација, кршење на права и предрасуди. Од колективните проблеми најгорлив е проблемот на четриесетина семејства од ромската заедница кои веќе неколку години живеат во напуштена нервна болница во нехумани услови, без вода за пиење, спиење на земја и други нечовечки состојби. Други идентификувани колективни проблеми се поврзани со домување, канализациони и водоводни инфраструктури, нееднаков третман на пациенти Роми од страна на медицинскиот персонал. Друг проблем за кој се дискутираше во средбата е недовербата на заедницата кон институциите и тешкотиите на медијаторите да ги убедуваат луѓето да покренат постапки против сторителите. Трет проблем е сегрегацијата во основни училишта каде што секоја година има по најмалку две паралелки само со ромски ученици. За овој проблем претставниците од општина кажаа дека овој проблем се случува поради тоа што родителите на овие деца за време на регистрација на ученици одат на сезонска работа и кога се враќаат во Октомври месец дотогаш одделенијата се веќе формирани и затоа се случува да се формираат нови паралелки со само ученици Роми.

Министерот кажа дека за случаите на дискриминација може да се направи нешто само ако самите луѓе на кои им е повредено правото сакаат да покренат постапка. Во врска со домувањето беше кажано дека веќе се прават средби со градоначалници од општини каде овој проблем е најистакнат и дека во некои општини веќе е направен проект-план за изградба на тип куќички  за ранливите семејства од ромската заедница и доколку овој план се покаже успешен истиот ќе биде имплементиран и во другите општини каде што има слични проблеми. Министерот исто така спомна дека тој е секогаш спремен и во услуга на граѓаните и невладинити и секако дека може заедно да се лобира за решавање на проблемите. Оваа средба за застапување се реализираше во рамки на проектот Од акција до еднакви права на Ромите финансиран од Европска Унија, имплементиран од АДРР Сонце во партнерство со Групата за малцински права од Лондон.