Трета координативна средба за застапување на меѓународно ниво

На 10 јули се одржа Третата координативна средба за застапување на меѓународно ниво.

На денешната средба Силва Пешиќ, советничка за човекови права, Канцеларија на резидентниот координатор на Обединетите Нации, даде општ преглед за застапување на меѓународно ниво во рамки на Советот за човекови права на ООН. Таа го презентираше списокот на договори на ООН за човекови права, работата на договорните тела (комитети), Советот за човекови права и неговите механизми, функциите на ООН механизмите за ЧП и причините за ангажман на граѓанскиот сектор со механизмите за човекови права. Таа посебно се осврна на циклусот и постапката на известување и улогите на граѓанските општества во циклусот на известување.

Правникот на МРЏ, Игор Јадровски сподели искуства од застапувањето пред Комитетот за елимирање на дискриминацијата врз жените (CEDAW) и даде препораки како организациите да се подготвуваат за застапување пред ваквите тела.

Проектната раководителка на ХЕРА, Драгана Каровска-Чемерска го објасни процесот на застапување на ХЕРА пред УПР и сподели дел од заклучните согледувања и препораки на Универзалниот Периодичен Извештај (УПР) поврзани со правата на Ромите.

Последниот дел на средбата беше фокусиран на идентификување на главните прашања кои би можеле да бидат опфатени со некои од следните извештаи.

Трета годишна средба за вмрежување и стратешко поврзување на Мрежата за застапување на Ромите

На 9 јули во Хотел Порта во Скопје се одржа Третата годишна средба за вмрежување и стратешко поврзување на Мрежата за застапување на Ромите организирана од АДРР Сонце и Групата за малцински права-Лондон (МРЏ). Средбата ја отвори Ферди Исмаили, извршниот директор на АДРР Сонце кој ги поздрави присутните и им посака успешна работна средба.

Драги Целевски, претставник на Канцеларијата на  Народниот Правобранител имаше излагање во врска со објавениот Годишен извештај за степенот на обезбедувањето почитување, унапредување и заштита на човековите права и слободи 2018 со посебен осврт на наодите од извештајот кои се однесуваат на ромската заедница.

Игор Јадровски, правник во МРЏ  зборуваше за новините во неодамна усвоениот Закон за спречување и заштита од дискриминација.

Игор Антевски, претставник на Министерството за труд и социјална политика имаше излагање за новитетите во Законот за социјална заштита, Законот за социјална сигурност за старите лица и Законот за заштита на децата. Учесниците иницираа дискусија за можните предизвици во имплементација на новите законски решенија, додека претставникот на МТСП одговараше на прашањата поставени од учесниците.

На крајот на средбата организациите членки на мрежата имаа сесија за ревизија на планот за застапување, односно статусот на реаализација на поставените приоритетни цели и евентуални нови ставки за вклучување во планот.

Годишната средба на мрежата е дел од проектната компонента- застапување преку воспоставената Национална Мрежа за застапување на Ромите. Целта на мрежата е преку поголема соработка и здружување на напорите на сите релевантни општествени чинители за човекови права да се зголеми влијанието во спроведување на кампањи и застапувањето како и во адресирањето на дискриминацијата со која се соочува ромската заедница. Во мрежата членуваат околу 30 граѓански организации кои работат во  областа на човековите права,  дискриминација, правно советување, застапување, ромски прашања, меѓународни организации кои делуваат во земјата и институцијата Народен правобранител.

Советот на Oпштина Дебар ќе го усвои новиот заеднички план на програмата ROMACTED – Тhe Council of the Municipality of Debar will adopt the new Joint Action Plan of the ROMACTED program – Këshilli i Komunës së Dibrës do të miratojë planin për akcion të përbashkët nga programa ROMACTED

На 12.06.2019 година. Г-дин Незир Хусеини, од програмата #ROMACTED оствари состанок со Градоначалникот на општина Дебар, г-дин Хекуран Дука. На состанокот присуствуваа и членовите на општинската работна група Газменд Цами, раководител на гео-инжињеринг Или Мизо, секретар на општина Дебар, Фуат Спахиу член на Советот на општина Дебар и Урим Куртиши, одговорно лице назначено од градоначалникот за програмата #ROMACTED. Тимот на #ROMACTED на новиот градоначалник г-дин Хекуран Дука му ја презентираше програмата #ROMACTED и досегашната работа на локалната акциона група (ЛАГ).

За време на состанок беа презентирани четири приоритети од заедничкиот акциски план:

 • Реконструкција на спортско игралиште во дворно место ОУ Саит Најдени
 • Детско игралиште во дворно место на ОУ Саит Најдени
 • Фекална канализација во ромското маало Вџени Дебар
 • Изнајмување и опремување на просторија за изложба на традиционални обележија

По презентација на четирите приоритети се донесе одлука #ROMACTED програмата да ги финансира преку грантовите првите два приоритети 1 и 2, а 3 и 4 приоритет да ги финансира општинаа Дебар.

Од страна на #ROMACTED тимот беше побарано Joint Action Plan-от што е можно поскоро да биде усвоен на совет и истиот да биде официјално потпишан од градоначалникот г-дин Дука.

Претседателот на советот г-дин Башким Машкули вети дека на наредната седница на советот Joint Action Plan-от ќе се стави на усвојување.

Благодарност до градоначалникот и ЛАГ за добриот пречек на тимот на #ROMACTED.

On June 12, Mr. Nezir Huseini from the program #ROMACTED had a meeting with the Mayor of the Municipality of Debar, Mr. Hekuran Duka. The meeting was also attended by the members of the municipal working group: Gazmend Cami, the head of the geo-engineering company Ylli Mizo, the secretary of the municipality of Debar, Fuat Spahiu member of the Council of the municipality of Debar and Urim Kurtishi, the responsible person appointed by the mayor for the program #ROMACTED. The #ROMACTED team presented the #ROMACTED program to the new mayor, Mr. Hekuran Duka, and the current work of the local action group (LAG).

During the meeting, four priorities from the joint action plan were presented:

 • Reconstruction of a sports playground in the yard of the ES Sait Najdeni
 • Children’s playground in the yard of the ES Sait Najdeni
 • Fecal sewerage in the Roma neighborhood Vgeni Debar
 • Renting and equipping a room for an exhibition of traditional landmarks

After the presentation of the four priorities, it was decided that the #ROMACTED program should finance the first two priorities through the grants, and priority 3 and 4 would be financed by the municipality of Debar. The #ROMACTED team asked for the Joint Action Plan to be adopted as soon as possible and to be formally signed by the Mayor Mr. Duca.

The chairman of the council Mr. Bashkim Mashkulli promised that at the next session of the council he will put the Joint Action Plan for adoption. Thanks to the mayor and the LAG for the good reception of the #ROMACTED team.

Më 12 qershor, Z. Nezir Huseini, nga programa #ROMACTED pati një takim me kryetarin e Komunës së Dibrës, z Hekuran Duka. Në takim morën pjesë edhe antarët e Grupit Punues Komunal Gazmend Cami, kreu i sektorit për gjeo-inxhinieri, Ylli Mizo sekretarit i komunës së Dibrës, Fuat Spahiu anëtar i Këshillit të Dibrës dhe Urim Kurtishi personi përgjegjës i caktuar nga kryetari i komunës për programin #ROMACTED. Ekipi #ROMACTED kryetarit të ri Z. Hekuran Duka ia prezentuan programin #ROMACTED dhe punën e deritanishme të grupit të veprimit lokal (LAG).

Gjatë takimit u prezantuan katër prioritete nga plani i përbashkët i veprimit:

 • Rindërtimi i një sheshi sportive në oborrin e SH.F. Sait Najdeni
 • Shesh lojërash për fëmijë në oborrin e SH.F Sait Najdeni
 • Kanalizime fekale në lagjen rome Vgjeni Dibër
 • Marrja me qira dhe pajisja e një hapësire për një ekspozitë të monumenteve tradicionale

Pas prezantimit të katër prioriteteve programi #ROMACTED ka vendosur që dy të parat të jenë të financuar përmes granteve ndërsa e 3 dhe 4 të jenë të financuara nga komuna e Dibrës.

Timi i #ROMACTED kërkoi që Joint Action Plan- et të miratohen nga Këshilli sa më shpejtë që është e mundur dhe të nënshkruhen zyrtarisht nga kryetari z.Duka.

Kryetari i këshillit komunal, Z. Bashkim Mashkulli premtoi se Joind Action Plan-ot do të vendoset në rend dite për miratim në seancën e ardhshme të Këshillit.

E falenderojmë kryetarin e Komunës dhe grupit të veprimit lokal për mikëpritjen ndaj #ROMACTED ekipit.

 

Дел од статијата за Виртуелните Советодавни Центри на Мила Георгиевска, правна практикантка на Групата за малцински права- Лондон на проектот Од акција до еднакви права на Ромите

Мила Георгиевска, во време на пишување на статијата беше правна практикантка во рамки на проектот Од акција до еднакви права на Ромите. Практикантство го спроведуваше во канцеларијата на Групата за малцински права Лондон, проектниот партнер на АДРР СОНЦЕ. Статијата беше фокусирана на Виртуелните советодавни центри кои се основани во рамки на проектот Од акција до еднакви права на Ромите и кои се опишани како алатка за заштита на правата на Ромите во Македонија.

“Обучените медијатори во рамки на проектот секоја недела преземат теренски посети во шесте целни оштини: Тетово, Кичево, Дебар, Берово, Виница и Штип при што се документираат случаи на дискриминација и поплаки од ромската заедница. После документирање на случаите, правникот на МРЏ избира конкретни случаи за можни прекршувања на права при што лицата кои се жртви на овие прекршувања се упатуваат кон ВСЦ (виртуелни советодавни центри) за бесплатна правна помош. Значи, целта на ВСЦ е да им даде правни совети и мерки за превземање на жртвите кои се оштетени.

Документираните случаи покажуваат постојана дискриминација и прекршување на основните човекови права. Случаите се повеќе од природа на: имотно-правни спорови, лица без документи, вознемирување на работното место и интеракција со полициски сили. Еден од случаите документиран од медијаторите е случајот на едно постаро лице од ромската заедница од Кичево кој имал болки во пределот на градите и побарал амбулантна кола да дојде да го земе во неговиот дом. Човекот иако се јавил неколку пати, амбулантната кола не се појавила. Како последица, болниот човек бил однесен во одделот за кардиологија во клиниката во Скопје од неговиот син. Друг  документиран случај е вознемирување на работно место, односно вработен кои бил повреден бил отпуштен од работа и бил нападнат физички и вербално. Другите документирани случаи фрлаат светло врз лошите услови во кои живеат Ромите односно немаат вода, електрична енергија или се собира отпад на местата каде што живеат и населените места се со супстандардна инфраструктура. Така, овие случаи ја покажуваат зголемената потреба за застапување со цел да се влијае на националната политика.

Правниот совет во ВСЦ е обезбеден од надворешен соработник кој се обидува да ги посоветува клиентите за овие прашања, нудејќи им да ги пријават до релевантните тела  за човекови права. Освен тоа, надворешниот соработник им укажува на лицата на неопходните чекори за надомест на штета или жалба на државните одлуки кои влијаат на Ромите. На пример, адвокатот му понуди на човекот со случај на брза помош можност да го пријави својот случај, анонимно, до лекарската комора. Покрај тоа, ромските индивидуи честопати се соочуваат со тешкотии при интеракција со државните органи (со оглед на сложените процедури), така што ВСЦ се обидуваат да обезбедат јасност во различни процедури и да ги наведат неопходните чекори што поединецот мора да ги преземе за да иницира административен процес. Со оваа работа, ВСЦ служат како филтер за случаи кои имаат потенцијал да бидат пријавени во Комисијата за заштита и спречување од дискриминација и канцеларијата на Народниот правобранител. На пример, неодамна беше пријавен случај за преглед до Народниот правобранител, каде беше откриен случај на злоупотреба на маж од ромската заедница во психијатриска болница, така што ВСЦ им овозможија на партнерите на проектот да соберат дополнителни информации од мажот и неговото семејство, кои би биле неопходни.

Добро е да се види дека проектот Од акција до еднакви права на Ромите и големата посветеност на нашите соработници во Сонце значително ја подобри егзистенцијата и благосостојбата на многу ромски индивидуи.”

Преземено од оргиналниот текст на Мила Георгиевска кој може да го најдете на следниот линк:

https://minorityrights.org/2019/05/30/virtual-advice-centers-a-tool-to-safeguard-roma-rights-in-macedonia/

 

Одржани годишни партнерски средби во рамки на проектот Од акција до еднакви права на Ромите

Во рамки на проектот Од акција до еднакви права за Ромите финансиран од Европската Унија беа организирани две годишни партнерски средби помеѓу членови на Акциските групи на заедницата, претставници на единиците на локалната самоуправа, претставници на ромскиот граѓански сектор и медијаторите Роми од шесте целни општини на проектот. Годишната партнерска средба за преставниците од општините Виница, Берово и Штип беше одржана на 21-ви мај во хотел Манастир во Берово, додека  годишната партнерска средба за претставници од општините Тетово, Дебар и Кичево беше одржана на 22-ри мај во хотел Радика во Маврово.

На партнерските средби се направи преглед на поставени и реализирани приоритети за 2019, претставување на претходно дефинираните приоритети и статус на реализација на истите (предизвици и бариери при имплементацијата), споделување на позитивни практики од терен и предлози на можни начини за решавање на одредени приоритети, изработка на план за имплементација на најмалку еден од приоритетите до крајот на 2019 години и на крајот од средбите следеа заклучоци од партнерските средби и евалуација на настаните од страна на учесниците.

Целта на овие средби е зајакнување на капацитети, поттикнување на заедничка соработка, подобрување на постоечките иницијативи за учество во креирање на политики преку размена на идеи за најдобри практики, дискутирање на можности за подобрување, вклучително и развој на поинституционализирани тела за заеднично одлучување помеѓу акциските групи на заедницата, локалните власти, ромскиот граѓански сектор и медијаторите Роми.

АДРР Сонце- Тетово во партнерство со Групата за малцински права – Лондон (МРЏ) го спроведуваат проектот Од акција до еднакви права за Ромите финансиран од Европската Унија. Проектот има за цел да поттикне поголемо и ефективно учество на ромската заедница во одлуките кои влијаат на нивните животи со цел влијанието во креирањето на политиките да придонесе кон намалување на дискриминацијата со која се соочува ромската заедница.

 

8-ми Април Меѓународниот ден на Ромите – 8th of April International Roma Day

Асоцијацијата за Демократски Развој на Ромите Сонце – Тетово, со низа активности заедно со ромската заедница го прославија 8-ми Април, Меѓународниот Ден на Ромите.

Активностите започнаа во сабота 06.04.2019 во 10:30ч со мировниот Марш на достоинството каде ромската заедница маршираше од населба Поток до центарот на градот. Истиот ден беше организиран турнир во мал фудбал и на крајот на денот беше организирана културно-уметничка манифестација во Домот на Културата во Тетово, каде беа присутни самата ромска заедница и ромскиот пратеник г-дин Самка Ибраимовски. Тој им се обрати на присутните, им го честиташе 8-ми Април и напомена дека со помош на ROMACTED програмата и АДРР Сонце во тек на следните години ќе има уште поголеми резултати и реализирани проекти. Во знак на почит и благодарност, извршниот директор Ферди Исмаили и програмскиот директор Незир Хусеини на пратеникот Самка Ибраимовски му врачија плакета за благодарност во име на АДРР Сонце. Манифестацијата продолжи со монодрамата “КОЈ СУМ ЈАС“ од актерот Џенгис Хусеини и музички точки на млади талентирани Роми. На крајот, сертификати за благодарност им беа доделени на младите со цел да бидат поттикнати за да продолжат со добрата работа.

Одбележувањето на 8-ми Април Меѓународниот Ден на Ромите започна со поставувањe на Ромското знаме на јарболот на Општина Тетово, притоа следеше прием кај градоначалничката г-ѓа Теута Арифи каде беа присутни и други преставници од Општината. Тема на дискусија беа досега реализираните проекти, решените проблеми во рамки на ROMACTED програмата, за горливи прашања на ромската заедница и за идните проблематики кои ќе се решаваат со заедничка понатамошна соработка.

Во Република Северна Македонија за жал се уште постојат градови кои никогаш не го одбележале 8-ми Април!

Затоа понеделникот беше историски ден, бидејќи благодарение на ROMACTED програмата во Република Северна Македонија која е имплементирана од страна на АДРР Сонце и програмската канцеларија на Советот на Европа во Скопје, во општините Велес и Струмица за прв пат се одбележуваше 8-ми Април, Меѓународниот Ден на Ромите. Во двете општини како клучна активност беше панел дискусијата со панелистите Дениз Селмани од Romalitico, Силхан Саитов од Romaversitas и Даниел Петровски од 24 Vakti, кои зборуваа за Ромската историја, Ромскиот идентитет, Ромскиот јазик и вклучувањето на Ромската заедница во креирањето на јавни политики. Како крајни активности беа музичките точки на млади талентирани Роми и коктелите каде продолжи неформалната дискусија за иднината на ромската заедница.

Голема благодарност на 24 Vakti, Romaversitas и Romalitico за дадената поддршка.

The Roma Democratic Development Association Sonce – Tetovo, with a series of activities together with the Roma community, celebrated the 8th of April, the International Roma Day.

The activities began on Saturday, April 6, 2019, at 10:30 am with the peaceful March of dignity where the Roma community marched from the settlement Potok to the city center. The same day a football tournament was organized and at the end of the day a cultural and artistic manifestation was organized аt the House of Culture Tetovo where the Roma community and the Roma MP Mr. Samka Ibraimovski was present. He addressed the audience, congratulated them the 8th of April and noted that with the help of the ROMACTED program and ADRR Sonce, in the upcoming years, there will be even greater results and accomplished projects. As a sign of respect and gratitude, the executive director Ferdi Ismaili and the program director Nezir Huseini gave to the MP Samka Ibraimovski a certificate of appreciation on behalf of ADRR Sonce. The evening went on with the monodrama “WHO AM I” by actor Xhengis Huseini and the musical performances of young talented Roma children. In the end, certificates of appreciation were given to the young children in order to motivate them to continue with the good work.

The celebration of the 8th of April the International Roma Day in Tetovo began with the setting up of the Roma flag in the pole of the Municipality of Tetovo, followed by a reception with the mayor Mrs. Teuta Arifi, where other representatives of the Municipality were also present. The topic of the discussion was the accomplished projects, the resolved problems within the ROMACTED program, the vulnerable issues of the Roma community and the future issues that will be solved by mutual further cooperation.

Unfortunately, there are still cities in the Republic of Northern Macedonia that have never marked the 8th of April!

That is why Monday was a historical day, because thanks to the ROMACTED program in the Republic of Northern Macedonia, implemented by ADRR Sonce and the Council of Europe Program Office in Skopje, for the first time the municipalities of Veles and Strumica marked the 8th of April, the International Roma Day. In both municipalities, the key activity was the panel discussion with panelists Denis Selmani from Romalitico, Silhan Saitov from Romaversitas and Daniel Petrovski from 24 Vakti, who discussed about Roma history, Roma identity, Roma language and the inclusion of the Roma community in the creation of public policies. As ending activities of the evening were the musical performances of the young talented Roma and the cocktails were the informal discussion about the future of Roma community continued.

Great thanks to 24 Vakti, Romaversitas and Romalitico for their support.

Работен состанок за формирање на Национална мрежа за застапување на интересите на повратници

На 22.03.2019 година во просториите на ГИЗ во Скопје се одржа вториот работен состанок за формирање на Национална мрежа за застапување на интересите на повратници со цел дефинирање на областите и приоритетите на Мрежата, дефинирање на стратешките цели, називот и потенцијалните членови на Мрежата. Во текот на средбата за Националната мрежата за повратници се даваа инпути за работата со повратници од страна на преставниците на 3-те НВО (членови) кои се иницијатори и носечки организации во процесот на креирањето на Националната мрежа за повратници. Како идни активности се поставија:

 • Запознавање на новите членови со работата на Националната мрежа за повратници, која ќе биде нивната улога и давање на свој инпут во целите и активностите на Мрежата.
 • Договарање на критериуми за тие кои дополнително ќе сакаат да станат членови во Мрежата.
 • Поставување на краткорочни, среднорочни и долгорочни цели за работа и план како да се остварат истите.

Како приоритетни цели на оваа мрежа би биле:

 • Споделување на информации за конкретни случаи на повратници (на Локално и Национално ниво) -моментален фокус-повратници од Германија.
 • Воспоставување на механизам за комуникација со соодветни институции и организации од земјите од кои се враќаат повратниците (Германија).
 • Фасилитирање на реинтеграција на конкретни случаи на повратници (на локално ниво).
 • Покренување на свеста за темата.
 • Застапување и лобирање на темата.
 • Зајакнување на капацитетите на членовите на мрежата на темата.

Highlights of the first year of implementation and progress of the ROMACTED Programme in the Republic of North Macedonia – Истакнувањата од првата година на имплементација и напредокот на ROMACTED програмата во Република Северна Македонија

One year since the official launching of ROMACTED in North Macedonia (19-20 March 2018).

Една година од официјалното лансирање на ROMACTED  во Северна Македонија (19-20 Март 2018 година).

Работилница за НВОи носители на мали грантови од третиот повик

На 06.03.2019 година во просториите на ресторан Bella Mia во Тетово беше одржана работилница со НВОи кои се носители на мали грантови од третиот повик за доделување на мали грантови. Целот на ова работилница беше да се направат презентации за преставниците на НВОи-те кои се носители на мали грантови, Здружение на Роми “АВЕНА“, Хуманитарно и Добротворно здружение на Ромите “Месечина Дебар“, Ромски културен и едукативен центар Тернипе и Хуманитарно и добротворно здружение на ромската интелигенција – Англунипе. Финансискиот раководител на проектот во својата презентација ги објасни административните аспекти при спроведување на проектите, како што се регистрација во СЕП, финансиска евиденција на трошоците, финанските извештаи и друго. Проектниот асистент Оливера Стојковска зборуваше за програмските аспекти кои треба да се имаат во предвид при спроведување на проектите. Главни цели на кои треба да се обрати внимание се: временската рамка и дефинирањето на термините на активностите, организирањето на настани и известување по активностите, наративно известување, мониторинг и тн. Проектниот координатор Маргита Стојанковиќ зборуваше на тоа дека при секоја активност треба да се обезбеди видливост на проектните активности како што би биле: комуникација со јавнста, видливоста на ЕУ подршката, видливоста на постигнатите резултати и импактот. Сите презентации беа проследени со една многу плодна дискусија и прашања од страна на преставниците и проектните координатори.

Прес-конференција: Итно донесување на новиот Закон за спречување и заштита од дискриминација – Press conference: Urgent adoption of the new Law on Prevention and Protection against Discrimination

Денешнатата прес конференција организирана и подржана од страна на 100 граѓански организации го имаше зацел предлог-законот за спречување и заштита од дискриминација веќе 8 месеци е заглавен во Собранието. Ова е првиот чекор на организациите да ја искажат итноста на донесувањето на овој закон и важноста на истиот за граѓаните кои се најчести жртви на дискриминацијата.

Граѓанските организации се изјаснија дека на почетоците на подготвувањето на законот им било ветено подршка од некои пратеници дека истиот ќе биде донесен во најкраток можен рок, а сега истите пратеници ја одолговлекуваат постапката. Новиот предлог-закон предвидува професионализација на Комисијата за заштита од дискриминација, построги критериуми за избор на комисионерите, јавно спроведен избор на комисионери, пократки рокови на постапката за заштита од дискриминација, јакнење на независноста на ова тело и зголемување на надлежностите. Со законот се предвидува и ослободување од плаќање на трошоци за судски такси за граѓаните коишто ќе поведат постапка за дискриминација и се овозможува тужба за заштита од јавен интерес (actio popularis). Во предлог-законот се додадоа и сексуалната ориентација и родовиот идентитет како основи за дискриминација, а се проширија и доуредија облиците на дискриминација – имено, експлицитно се препозна сегрегацијата како облик на дискриминација, што е од исклучително значење на Ромите и луѓето со попреченост. Одолговлекувањето на донесувањето на овој закон го загрозува и процесот на интегрирање во Европска Унија, затоа што едно од барањата на Европската Комисија беше промена на овој закон за да биде хармонизиран со европското законодавство. И други меќународни институции изјавуват дека донесувањето на овој закон е клучно за да се добијат позитивни пофалби за Северна Македонија.

Граѓанските организации исто така изјавија дека ова е првиот чекор на организациите и дека доколку не се превземаат постапки од Собранието ќе бидат превземени и други постапки додека не се донесе законот.

Како претставник на Мрежата за застапување на правата на Ромите зборуваше Алмира Реџепи Усеини, која изјави дека:

“Како претставник на Мрежата за застапување правата на Ромската заедница на АДРР Сонце, член на Здружението на правници Роми, но особено како претставник на ромската заедница, чувствувам одговорност да повикам на донесување на новиот предлог Закон за спречување и заштита од дискриминација, кој несомнено ќе воспостави силни законски гаранции во случај на дискриминација и обезбедување на жртвите да бараат ефикасен правен лек, особено ромската заедница, којаисториски  трпи, системска, скриена, директна и повторена дискриминација во сите области на живеење во Република Македонија. Етничките заедници, но особено Ромската заедница е дискриминирана во пристапот до добра и услуги (ресторани, кафулиња, базени и друго), дискриминирана е во областа на вработувањето, трпи говор на омраза и криминал од омраза, а да не почнеме да зборуваме и за тие над 45 % од децата Роми во Македонија кои се запишани да учат во училишта за деца со посебни потреби, факти кои ги потврдуваат извештаите на НР, КЗД и ЕКРИ.

Жените, особено жената Ромка е сеуште на маргините на нашето општество и има отежнат пристап до здравствени услуги, вработување, а да не зборуваме за вклучување во политиката и носењето одлуки. Ромската заедница е сеуште најдискриминираната и една од најмаргинализираната заедница во Македонија, но досегашниот закон, се докажа дека дополнително ја ограничува оваа заедница и други етнички заедници во Македонија во покренувањето на постапки, се зголеми виктимизацијата и се намали храброста кај овие граѓани да се борат за своите права.

Мрежата за застапување на правата на Ромите во Македонија верува дека новиот предлог Закон ќе придонесе кон ефективна реализација на правата на ромската заедница, зголемена храбост за покренување постапки и со тоа намалување на дискриминацијата во Македонија.”

Today’s press conference, organized and supported by 100 civil society organizations, had in aim the draft law on prevention and protection against discrimination that has been stuck in the Parliament for 8 months. This is the first step of the organizations to express the urgency of passing this law and its importance to citizens who are the most frequent victims of discrimination.

Civil society organizations stated that at the beginning of the drafting of the law they were promised support from some MPs that it would be adopted as soon as possible, and now the same MPs are delaying the procedure. The new draft law envisages the professionalization of the Commission for Protection against Discrimination, stricter criteria for selecting commissioners, public selection of commissioners, shorter deadlines for the procedure for protection against discrimination, strengthening the independence of this body and increasing the competencies. The law also envisages exemption from paying the court fees for citizens who will initiate a procedure for discrimination and provides a lawsuit for protection of public interest (actio popularis). Sexual orientation and gender identity as grounds for discrimination were added to the draft law, and the forms of discrimination were expanded and improved – namely, segregation as a form of discrimination was explicitly recognized, which is extremely important for Roma and people with disabilities. The prolongation of the adoption of this law also threatens the process of integration into the European Union, because one of the requirements of the European Commission was to change this law in order to be harmonized with the European legislation. Other international institutions claim that the adoption of this law is crucial in order to gain positive praise for Northern Macedonia.

CSOs also said that this is the first step of the organizations and that if no procedures are taken from the Assembly, other activities will be taken until the law is adopted.

The representative of Roma Advocacy Network Almira Redzepi Useini said that:

“As a representative of the Roma Advocacy Network of ADDR Sonce, a member of the Roma Lawyers Association, but especially as a representative of the Roma community, I feel responsible to call for the adoption of a new draft Law on Prevention and Protection against Discrimination, which will undoubtedly establish strong legal guarantees in case of discrimination and providing victims with an effective remedy, especially the Roma community, which historically tolerates systemic, hidden, direct and repeated discrimination in all areas living in the Republic of Macedonia. Ethnic communities, but especially the Roma community is discriminated against in access to goods and services (restaurants, cafes, swimming pools, etc.), it is discriminated against in the field of employment, it suffers from hate speech and hate crime, and let’s not start talking about the 45% of Roma children in Macedonia who are enrolled in schools for children with special needs, facts that are confirmed by the reports of HP, CPD, and ECRI.

Women, especially Roma women, are still on the margins of our society and have difficult access to health services, employment, not to mention politics and decision-making. The Roma community is still the most disadvantaged and one of the most marginalized communities in Macedonia, but the law so far proved to further limit this community and other ethnic communities in Macedonia in initiating proceedings, increase victimization and reduce the courage among these citizens to fight for their rights.

The Roma Advocacy Network in Macedonia believes that the new draft law will contribute to the effective realization of the rights of the Roma community, increased boldness for initiating procedures and thereby reducing discrimination in Macedonia.“