On yesterday’s visit, the Prime Minister – Mr Zoran Zaev addressed the citizens of the municipality of Tetovo. The executive director of ADDR Sonce Tetovo – Mr Ferdi Ismaili handed over a civic initiative

On yesterday’s visit, the Prime Minister – Mr Zoran Zaev addressed the citizens of the municipality of Tetovo. The executive director of ADDR Sonce Tetovo – Mr Ferdi Ismaili handed over a civic initiative with signatures of 52 families from the municipality of Veles and 317 families from the municipality of Strumica. This civic initiative is a product of the intervention of the ROMACTED Programme in the Republic of Macedonia.

We also shared a policy brief, as part of the EU funded project “from action to equal rights of Roma”, completed from an advocacy network comprised of 30 domestic / international organizations, foundations and 12 local mediators.
Both initiatives are officially sent to the following institutions:
Ministry of Labor and Social Policy
Agency for Youth and Sports
Mayors of municipality of Veles and Strumica
Ministry for Transport and Communication
Minister Without Portfolio – Mr Aksel Ahmedovski
Watch the intervention of the program director of ADDR Sonce – Mr Nezir Huseini.

На Претседателот на Владата Зоран Заев, Извршниот директор на АДРР СОНЦЕ Тетово – Г-дин Ферди Исмаили му врачи граѓанска иницијатива

На вчерашното гостување на Преседателот на Владата г-дин Зоран Заев во Општина Тетово, Извршниот директор на АДРР СОНЦЕ Тетово – Г-дин Ферди Исмаили му врачи граѓанска иницијатива со потписи од 52 семејства од Општина Велес, и 317 семејства од Општина Струмица. Самата граѓанска иницијатива е продукт на интрвенциите на РОМАКТЕД програмта во Република Македонија.

Исто така како дел од проектот „Од акција до еднакви права на Ромите“ финансиран од ЕУ, носител АДРР СОНЦЕ во партнерство со Групата за Малцински прашања од Лондон, лично беше споделен документот ( policy brief)  изработен од мрежата за застапување во кои членуваат 30 домашни / меѓународни организации, фондации и 12 локални медијатори.

Двете иницијативи дополнително се писмено пратени до следните институции :

Министерство за труд и социјална политика

Агенција за Млади и спорт

Градоначалници на Општина Велес и Струмица

Министерство за транспорт и врски и

Министер без ресор г-дин Аксел Ахмедовски

Во дебата имаше интервенција и програмскиот директот на АДРР СОНЦЕ г-дин Незир Хусеини во кое го споделуваме и видето на овој пост.

Прва еколошка акција во старото нервно одделение на Општина Штип и ромската заедница во рамки на програмата РОМАКТЕД од Советот на Европа

На заедничката работна средба што се одржа на 27.06.2018 година со почеток во 13 часот во Општина Штип учествуваа претставници од Ромската Акциона група од Општина Штип, претставници од Општинската работна група на Општина Штип  и лица задолжени за спроведување на РОМАКТЕД програмата од Советот на Европа.

Еден од заедничките заклучоци од состанокот беше кревање на свеста на ромската заедница за заштита на животната средина и организирање еколошки акции во ромските населби, како и поставување на контејнери во заедницата во соработка со општинската работна група и ромската акционата група на Општина Штип. И за проблемите со хигиената и дивите депонии во ромските населби и немањето на контејнери во ромските населби беше истакнато дека има иницијатива од Општина Штип заедно со ЈП „Исар“ и ЈП „Стипион 2011“ да се започне со поставување контејнери во ромските населби и на тој начин постепено да се подобри сликата во ромските маала и да се подобри хигиената во ромската заедница во Општина Штип.

На ден 07.07.2018 година со почеток во 07:00 часот наутро се реализираше првата еколошка акција за расчистување на дивата депонија заедно со ромската акциона група и претставниците на Општина Штип за подобрување на хигиената во старото нервно одделение, каде се згрижени повеќе од 35 ромски семејства и се поставени контејнери на повеќе места во ромските населби на улицата „Косовска“ и местото викано Света Недела.

 

Партнерска средба помеѓу членови на акциските групи на заедницата, локалните власти, ромскиот граѓански сектор и медијатори Роми од општините Виница, Берово и Штип

На ден 28јуни 2018 година во хотел Манастир во Берово се одржа партнерска средба помеѓу членови на акциските групи на заедницата, претставници на локалните власти, претставници на ромскиот граѓански сектор и медијатори Роми од општините Виница, Берово и Штип.

На средбата се дискутираше за локалните јавните политики во општините Виница, Берово и Штип, состојбите во однос на спроведувањето на локалниот акциски план во соодветните општини, практики, искуства и предлози, акциските групи на заедницата како главен партнер во дијалогот со локалните авторитети и главен консултативен механизам во адресирањето и решавањето на проблемите на Ромите на локално ниво, нивото на партиципацијата на акциските групи на заедницата, ромскиот граѓански сектор, медијатори Роми и целовкупната ромска заедница во процесот на донесување на одлуки и дефинирање на приоритети за решавање во 2018/2019 година.

Поддршка од АДРР “Сонце“ – Тетово за градоначалникот Таравари

22.06.2018

Ромска асоцијација за развој на демократијата АДДР “Сонце“ Тетово, реагира во однос на изземањето од дневен ред на точката за усвојување на локалните акциони планови во Советот на Општина Гостивар. Во реакцијата се наведува дека оваа Асоцијација ги поддржува процесите кои водат кон унапредување на положбата на Ромите на локално ниво согласно РОМАКТЕД програмата “Промовирање на добро управување и зајакнување на Ромите на локално ниво“ и потпишаниот Меморандум за Разбирање со општините, Советот на Европа и Министерството за труд и социјална работа.

Писмото ви го пренесуваме интегрално:

Reakcija-ADDR-SONCE-Tetovo

Партнерска средба помеѓу членови на акциските групи на заедницата, локалните власти, ромскиот граѓански сектор и медијатори Роми од општините Дебар, Тетово и Кичево

На ден 29 јуни 2018 година во хотел Бистра во Маврово се одржа партнерска средба помеѓу членови на акциските групи на заедницата, претставници на локалните власти, претставници на ромскиот граѓански сектор и медијатори Роми од општините Дебар, Тетово и Кичево. На средбата беше дискутирано за националните и локалните јавни политики кои ги таргетираат Ромите во општините Дебар, Тетово и Кичево, состојбите во овие општини во однос на информирање на граѓаните, консултација со граѓаните и степенот на учество на ромската заедница во процесот на донесување на одлуки, нивото на партиципацијата на акциските групи на заедницата, ромскиот граѓански сектор, медијатори Роми и целовкупната ромска заедница во процесот на донесување на одлуки, приоритетите на локалните чинители за ромската заедница и важноста од партнерството и соработка во процесот на дефинирање на проблемите и приоритетите, како предуслов за успешно планирање и спроведување.

Настанот се одржа во рамки на проектот Од акција до еднакви права на Ромите финансиран од Европската Унија кој се имплементира од АДРР СОНЦЕ во партнерство со Групата за Малцински Права- Лондон.

ROMACTED programata i kabinetot na Ministerot G-din Aksel Ahmedovski se sretnaa Gradonacalnikot na Opstina Veles G-din Ace Kocevski I prestavnicite na romskata zaednica od Veles.

Denes na zaednicka inicijativa pomegu ROMACTED programata i kabinetot na Ministerot G-din Aksel Ahmedovski se sretnaa Gradonacalnikot na Opstina Veles G-din Ace Kocevski, prestavnicite na romskata zaednica od Veles.

Celta na posetata bese da se identifikuvaat gorlivi prasanja na romskata zaednica i da se najde sinergija za infrastrukturni investicii vo romskite naselbi vo Opstina Veles.
Mestata kade sto treba da se investira od oblasta na infrastruktura bea prezentirani od strana prestavnicite na romskata zaednica vo Veles od ROMACTED programata.

Today as a result of joint iniciative by the ROMACTED National support team and the cabinet of the Minister without portfolio had a meeting between the Mayor of Municipality Mr. Ace Kocevski, Minister without portfolio Mr.Aksel Ahmedovski and the community action group of ROMACTED Municipality from Veles.

The aim of meeting was to identify the burning issues of Roma from Municipality of Veles and to find join sinergies for infrastructul investment in Roma settlements.
The areas where to have the infrastructural invesment in Roma settlements was presented by the community action group of ROMACTED in Veles.

На 05 јуни беа организирани средби за застапување во Општина Кичево и Општина Дебар,

На 05 јуни беа организирани средби за застапување во Општина Кичево и Општина Дебар, со цел дискусија на конкретни приоритетни прашања кои ја засегаат ромската заедница утврдени при теренските посети во населбите каде што живее заедницата и идентификување на неопходни чекори за справување со прашањата.

На средбите присуствуваа претставници на локалните самоуправи, преставници од Асоцијацијата за Демократски Развој на Ромите Сонце- Тетово, Групата за Малцински права- Лондон и медијаторите од ромската заедница кои работаат на терен како и претставници на ромската заедница од соодветните месни заедници.

Средбите за застапување беа организирани во рамки на проектот Од акција до еднакви права на Ромите финансиран од Европската Унија, кој се имплементира од страна на Асоцијацијата за Демократски Развој на Ромите Сонце- Тетово во партнерство со Групата за малцински права – Лондон (МРГ).

Проектот има за цел да поттикне поголемо и ефективно учество на ромската заедница во одлуките кои влијаат на нивните животи со цел влијанието во креирањето на политиките да придонесе кон намалување на дискриминацијата со која се соочува ромската заедница.