Партнерска средба помеѓу членови на акциските групи на заедницата, локалните власти, ромскиот граѓански сектор и медијатори Роми од општините Виница, Берово и Штип

На ден 28јуни 2018 година во хотел Манастир во Берово се одржа партнерска средба помеѓу членови на акциските групи на заедницата, претставници на локалните власти, претставници на ромскиот граѓански сектор и медијатори Роми од општините Виница, Берово и Штип.

На средбата се дискутираше за локалните јавните политики во општините Виница, Берово и Штип, состојбите во однос на спроведувањето на локалниот акциски план во соодветните општини, практики, искуства и предлози, акциските групи на заедницата како главен партнер во дијалогот со локалните авторитети и главен консултативен механизам во адресирањето и решавањето на проблемите на Ромите на локално ниво, нивото на партиципацијата на акциските групи на заедницата, ромскиот граѓански сектор, медијатори Роми и целовкупната ромска заедница во процесот на донесување на одлуки и дефинирање на приоритети за решавање во 2018/2019 година.

Поддршка од АДРР “Сонце“ – Тетово за градоначалникот Таравари

22.06.2018

Ромска асоцијација за развој на демократијата АДДР “Сонце“ Тетово, реагира во однос на изземањето од дневен ред на точката за усвојување на локалните акциони планови во Советот на Општина Гостивар. Во реакцијата се наведува дека оваа Асоцијација ги поддржува процесите кои водат кон унапредување на положбата на Ромите на локално ниво согласно РОМАКТЕД програмата “Промовирање на добро управување и зајакнување на Ромите на локално ниво“ и потпишаниот Меморандум за Разбирање со општините, Советот на Европа и Министерството за труд и социјална работа.

Писмото ви го пренесуваме интегрално:

Reakcija-ADDR-SONCE-Tetovo

Партнерска средба помеѓу членови на акциските групи на заедницата, локалните власти, ромскиот граѓански сектор и медијатори Роми од општините Дебар, Тетово и Кичево

На ден 29 јуни 2018 година во хотел Бистра во Маврово се одржа партнерска средба помеѓу членови на акциските групи на заедницата, претставници на локалните власти, претставници на ромскиот граѓански сектор и медијатори Роми од општините Дебар, Тетово и Кичево. На средбата беше дискутирано за националните и локалните јавни политики кои ги таргетираат Ромите во општините Дебар, Тетово и Кичево, состојбите во овие општини во однос на информирање на граѓаните, консултација со граѓаните и степенот на учество на ромската заедница во процесот на донесување на одлуки, нивото на партиципацијата на акциските групи на заедницата, ромскиот граѓански сектор, медијатори Роми и целовкупната ромска заедница во процесот на донесување на одлуки, приоритетите на локалните чинители за ромската заедница и важноста од партнерството и соработка во процесот на дефинирање на проблемите и приоритетите, како предуслов за успешно планирање и спроведување.

Настанот се одржа во рамки на проектот Од акција до еднакви права на Ромите финансиран од Европската Унија кој се имплементира од АДРР СОНЦЕ во партнерство со Групата за Малцински Права- Лондон.

ROMACTED programata i kabinetot na Ministerot G-din Aksel Ahmedovski se sretnaa Gradonacalnikot na Opstina Veles G-din Ace Kocevski I prestavnicite na romskata zaednica od Veles.

Denes na zaednicka inicijativa pomegu ROMACTED programata i kabinetot na Ministerot G-din Aksel Ahmedovski se sretnaa Gradonacalnikot na Opstina Veles G-din Ace Kocevski, prestavnicite na romskata zaednica od Veles.

Celta na posetata bese da se identifikuvaat gorlivi prasanja na romskata zaednica i da se najde sinergija za infrastrukturni investicii vo romskite naselbi vo Opstina Veles.
Mestata kade sto treba da se investira od oblasta na infrastruktura bea prezentirani od strana prestavnicite na romskata zaednica vo Veles od ROMACTED programata.

Today as a result of joint iniciative by the ROMACTED National support team and the cabinet of the Minister without portfolio had a meeting between the Mayor of Municipality Mr. Ace Kocevski, Minister without portfolio Mr.Aksel Ahmedovski and the community action group of ROMACTED Municipality from Veles.

The aim of meeting was to identify the burning issues of Roma from Municipality of Veles and to find join sinergies for infrastructul investment in Roma settlements.
The areas where to have the infrastructural invesment in Roma settlements was presented by the community action group of ROMACTED in Veles.

На 05 јуни беа организирани средби за застапување во Општина Кичево и Општина Дебар,

На 05 јуни беа организирани средби за застапување во Општина Кичево и Општина Дебар, со цел дискусија на конкретни приоритетни прашања кои ја засегаат ромската заедница утврдени при теренските посети во населбите каде што живее заедницата и идентификување на неопходни чекори за справување со прашањата.

На средбите присуствуваа претставници на локалните самоуправи, преставници од Асоцијацијата за Демократски Развој на Ромите Сонце- Тетово, Групата за Малцински права- Лондон и медијаторите од ромската заедница кои работаат на терен како и претставници на ромската заедница од соодветните месни заедници.

Средбите за застапување беа организирани во рамки на проектот Од акција до еднакви права на Ромите финансиран од Европската Унија, кој се имплементира од страна на Асоцијацијата за Демократски Развој на Ромите Сонце- Тетово во партнерство со Групата за малцински права – Лондон (МРГ).

Проектот има за цел да поттикне поголемо и ефективно учество на ромската заедница во одлуките кои влијаат на нивните животи со цел влијанието во креирањето на политиките да придонесе кон намалување на дискриминацијата со која се соочува ромската заедница.

Асоцијацијата за Демократски Развој на Ромите Сонце- Тетово во партнерство со Група за малцински права – Лондон во Скопје организираа годишна средба на Мрежата за застапување на правата на Ромите

На 06 јуни 2018 година се одржа втората годишна средба за вмрежување и стратешко поврзување на мрежата на која се дискутираше за активностите за застапување реализирани во рамки на проектот во 2017 и 2018 година и планот за застапување за шесте идентификувани приоритетни области (анти- дискриминација, образование, здравство, домување, социјална заштита и вработување), а беа дискутирани и нови ставки за вклучување во годишниот план.

Исто така, на средбата претставник на Канцеларијата на Народниот правобранител направи кратко резиме за извештајот на Народниот правобранител за 2017 година и презентираше наоди поврзани со Ромите. Претставник на Хелсиншкиот комитет за човекови права презентираше најнови информации во врска со новиот предлог Закон за заштита и спречување од дискриминација.

На 07 јуни 2018 година се одржа втората координативна средба на мрежата за застапување на меѓународно ниво на која се дискутираше за Универзалниот периодичен извештај и процедурата за известување во сенка од страна на Комитетот за елиминирање на дискриминацијата врз жените, запознавање со препораките од претходниот Универзален периодичен извештај кои се однесуваат на Ромите. На средбата се идентификуваа главните прашања поврзани со Ромите и со ромските жени кои треба да бидат опфатени со извештајот во сенка.
Овие настани се организирани како дел од компонентата застапување кон органите на власт во рамки на проектот Од акција до еднакви права на Ромите финансиран од Европската Унија. Проектот има за цел да поттикне поголемо и ефективно учество на ромската заедница во одлуките кои влијаат на нивните животи со цел влијанието во креирањето на политиките да придонесе кон намалување на дискриминацијата со која се соочува ромската заедница.

Целта на мрежата е преку поголема соработка и здружување на напорите на повеќе релевантни чинители за човекови права да се зголеми влијанието во спроведување на кампањи и застапувањето како и во адресирањето на дискриминацијата со која се соочува ромската заедница. Во неформална мрежа членуваат околу 30 граѓански организации кои работат во областа на човековите права, дискриминација, ромски прашања, правни експерти, Народниот правобранител како и меѓународни организации.

На 23 мај во Тетово се одржа работилница за НВОи носители на мали грантови

На 23 мај во Тетово се одржа работилница за НВОи носители на мали грантови од вториот повик во рамки на проектот Од акција до еднакви права на Ромите, имплементиран од АДРР Сонце во партнерство со Меѓународната Група за Малцински Права (MRG)-Лондон. Проектот е финансиран од Европската Унија

Денеска се одржа завршниот настан од активноста стручна обука за шивачи во рамки на проектот „Мобилен тим за социјална инклузија на ранливи групи во Тетово“

Денеска се одржа завршниот настан од активноста стручна обука за шивачи во рамки на проектот „Мобилен тим за социјална инклузија на ранливи групи во Тетово“ преку која 10 невработени лица од различна етничка припадност се стекнаа со сертификати за завршена 4-месечна обука за шивачи.
Настанот се одржа во ОССУ “Ѓоце Стојчески“- Тетово каде учествуваа и Претстедателот на Советот при Општина Тетово, Раководителот на Сектор за јавни дејности Ахмед Ќазими, професори и Директорот на училиштето.
Проектот „Мобилен тим за социјална инклузија на ранливи групи во Тетово“ се имплементира од страна на АДРР „СОНЦЕ“ а е финансиран од GIZ.

На 28.04.2018 година е одржана првата активност со деца – повратници од западноевропските земји

На 28.04.2018 година е одржана првата активност со деца – повратници од западноевропските земји кои се идентификувани од страна на мобилниот тим и образовните медијатори од проектот : Мобилен тим за социјални услуги и ранливи категории во градот Тетово, со истите активно се работи во полето основни работи, навики се со цел побрзо и полесно вклучување во образовниот систем .