ТРЕТ ПОВИК- ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА РОКОТ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ МАЛИ ГРАНТОВИ НА ГРАЃАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ ВО РАМКИ НА ПРОЕКТОТ „ОД АКЦИЈА ДО ЕДНАКВИ ПРАВА ЗА РОМИТЕ“ ФИНАНСИРАН ОД ЕВРОПСКАТА УНИЈА

Асоцијацијата за Демократски Развој на Ромите Сонце- Тетово во соработка со Групата за малцински права – Лондон (МРГ) објавува трет повик за доделување на грантови на граѓански организации (ГО) во рамки на проектот “Од акција до еднакви права на Ромите”, финансиран од Европската Унија преку програмата за поддршка на граѓанските организации во рамките на Акцијата за подршка на граѓанските организации 2015 (Europe Aid /151569/DD/ACT /MK).

Целта на овој повик е да се обезбеди поддршка на (2) две локални граѓански организации кои ќе дизајнираат предлог проекти наменети за борба против различните форми на дискриминација со кои се соочува ромската заедница преку зголемување на соработката помеѓу граѓанскиот сектор и јавните власти преку:

клучување на претставници на ромската заедница во развојот на јавната политика или

-Зајакнување на постоечките или развивање на повеќе институционализирани механизми за консултации меѓу заедницата и властите.

За сите информации во однос на содржината на предложените акции, расположливи средтсва, критериуми и начин на поднесување на пријави, може да прочитате во Повикот во прилог.
Крајниот рок за доставување на пријавите е 27 февруари 2019 година најдоцна до 17.00 часот.

Информативна средба се претставници на здруженија на граѓани во рамки на проектот “Унапредување на локални политики за обезбедување на пристап до правда” – Informative meeting with the representatives of civic associations within the project “Improvement of local policies for ensuring access to justice”

На ден 15.02.2019 година во просториите на Клуб на Граѓани за европска Македонија (ГЕМ клуб) се одржа информативна средба се претставници на здруженија на граѓани во рамки на проектот “Унапредување на локални политики за обезбедување на пристап до правда”. На оваа средба беа присутни преставници на здруженија на граѓани чија главна дејност на работа еподобрување на условите на ромската заедница. Проектот “Унапредување на локални политики за обезбедување на пристап до правда” што го имплементира АДРР Сонце е поддржан од Фондацијата Отворено Општество – Македонија во партнерство со Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените ЕСЕ кои ја даваат експертизата и методолошкиот пристап за тоа како да се обезбеди подобар пристап до правда преку подобрување на капацитетите на граѓанските организации и единиците на локална самоуправа. Целта на проектот е унапредување на локалните политики за обезбедување на пристап до правда на ромската заедница и други социјално ранливи групи на граѓани преку зајакнати капацитети, партнерство и консултации на медијатори, граѓански организации, правната заедница и органите на власт на локално и национално ниво.

На информативната сесија претставниците на граѓанските организации беа запознати со програмата Мрежна стратегија за правно зајакнување од страна на  Сузана Велковска, постара координаторка на програма во Фондација Отворено општество – Македонија и со активностите на АДРР Сонце за унапредување на состојбата на Ромите од страна на Ферди Исмаили, извршен директор на АДРР Сонце. Беа презентирани предвидените активности во рамки на проектот, а Јасминска Фришчиќ, Извршната директорка на ЕСЕ зборуваше за значењето на пристапот до правда и потребата за градење на капацитети на засегнатите страни.

On 15.02.2019 in the premises of the Citizen’s Club for European Macedonia (GEM Club), an informative meeting was held by representatives of civil associations within the project “Improvement of local policies for ensuring access to justice”. This meeting was attended by representatives of associations of citizens whose main activity at work is improvement of the conditions of the Roma community. The project “Improving local policies for securing access to justice” implemented by ADRR Sonce is supported by the Foundation Open Society – Macedonia in partnership with the Association for Emancipation, Solidarity and Equality of Women ESE, which will provide the expertise and the methodological approach on how to provide better access to justice by improving the capacities of civil society organizations and local self-government units. The aim of the project is to promote local policies for ensuring access to justice of the Roma community and other socially vulnerable groups of citizens through enhanced capacities, partnership and consultations of mediators, civil society organizations, the legal community and government bodies on local and national level.

At the information session, the representatives of the civil society organizations were introduced with the program Network Strategy for Legal Strengthening by Suzana Velkovska, senior coordinator of the program in the Foundation Open Society – Macedonia and the activities of ADRR Sonce for the improvement of the situation of Roma by Ferdi Ismaili, executive director the ADRR Sun. The projected activities were presented in the framework of the project, and Jaminska Friscic, the Executive Director of ESE, spoke about the importance of access to justice and the need for capacity building of the concerned parties.

Претставниците од Ромскиот Едукативен Фонд (РЕФ) на мониторинг-посета во Тетово и Гостивар – The representatives of the Roma Education Fund (REF) on a monitoring visit in Tetovo and Gostivar

Во Рамките на проектот “Зголемување на пристапот и партиципацијата на децата Роми до квалитетен ран детски развој и основно образование” имплементиран од стана на Ромскиот Ресурсен Центар во партнерство со Асоцијација за Демократски Развој на Ромите – Сонце, со проектен код ECD-MAC-01, и е финансиран од Европската Унија / DG NEAR, а е менаџиран од страна на Ромскиот Образовeн Фонд од Будимпешта, чии таргет Општини се Скопје, Тетово и Гостивар. На 13.02.2019 година, претставници од Ромскиот Едукативен Фонд (РЕФ) беа на мониторинг-посета во Тетово и Гостивар. За време на мониторингот беа посетени градинките во Тетово и Гостивар, се оддржа средба со тимот на Асоцијацијата за демократски развој на Ромите – Сонце.

Во рамки на мониторинг посетата, претставниците од РЕФ остварија средба со Градоначалничката Теута Арифи и претставници од Општина Тетово.
Истиот ден се оддржа средба со Раководителката на Секторот за образование, Аслиан Снопче и претставници од Општина Гостивар.

In the framework of the project “Increasing the access and participation of Roma children to quality early childhood development and primary education” implemented by the Roma Resource Center in partnership with the Roma Democratic Development Association – Sonce, with project code ECD-MAC-01, and is funded by the European Union / DG NEAR, and managed by the Roma Education Fund from Budapest, whose Target Municipalities are Skopje, Tetovo and Gostivar. Оn February 13, 2019, representatives of the Roma Education Fund (REF) were on a monitoring visit in Tetovo and Gostivar. During the monitoring, they visited the kindergartens in Tetovo and Gostivar, also they established a meeting with the team of the RDDA -Sonce.

Within the monitoring visit, REF representatives met with the Mayor Teuta Arifi and representatives from the Municipality of Tetovo.
The same day has held a meeting with the Head of the Education Department, Aslian Snopce and representatives from the Municipality of Gostivar.

ТРЕТ ПОВИК- продолжување на рокот за доделување мали грантови на граѓански организации во рамки на проектот „Од акција до еднакви права за Ромите“ финансиран од Европската Унија

Асоцијацијата за Демократски Развој на Ромите Сонце- Тетово во соработка со Групата за малцински права – Лондон (МРГ) објавува трет повик за доделување на грантови на граѓански организации (ГО) во рамки на проектот “Од акција до еднакви права на Ромите”, финансиран од Европската Унија преку програмата за поддршка на граѓанските организации во рамките на Акцијата за подршка на граѓанските организации 2015 (EuropeAid/151569/DD/ACT /MK).

Целта на овој повик е да се обезбеди поддршка на (4) четири локални граѓански организации кои ќе дизајнираат предлог проекти наменети за борба против различните форми на дискриминација со кои се соочува ромската заедница преку зголемување на соработката помеѓу граѓанскиот сектор и јавните власти преку:

клучување на претставници на ромската заедница во развојот на јавната политика или

-Зајакнување на постоечките или развивање на повеќе институционализирани механизми за консултации меѓу заедницата и властите.

За сите информации во однос на содржината на предложените акции, расположливи средтсва, критериуми и начин на поднесување на пријави, може да прочитате во Повикот во прилог.
Крајниот рок за доставување на пријавите е 20 февруари 2019 година најдоцна до 17.00 часот.

Средби за застапување во Општина Берово и Општина Виница

На 14 декември беа организирани средби за застапување во Општина Виница и Општина Берово, со цел дискусија на конкретни приоритетни прашања кои ја засегаат ромската заедница утврдени при теренските посети во населбите каде што живее заедницата и идентификување на неопходни чекори за справување со прашањата.

На средбите присуствуваа претставници на локалните самоуправи, преставници од Асоцијацијата за Демократски Развој на Ромите Сонце- Тетово и медијаторите од ромската заедница кои работаат на терен.

Средбите за застапување беа организирани во рамки на проектот Од акција до еднакви права на Ромите финансиран од Европската Унија, кој се имплементира од страна на Асоцијацијата за Демократски Развој на Ромите Сонце- Тетово во партнерство со Групата за малцински права – Лондон (МРГ).

Проектот има за цел да поттикне поголемо и ефективно учество на ромската заедница во одлуките кои влијаат на нивните животи со цел влијанието во креирањето на политиките да придонесе кон намалување на дискриминацијата со која се соочува ромската заедница.

Видео: Национална тркалезна маса”Предизвици и нееднаквости во домувањето, образованието и здравствената заштита”

Национална тркалезна маса се одржа на 21 11 2018 во Скопје. Тркалезната маса беше организирана во рамки на проектот “Од акција до еднакви права на Ромите” финансиран од Европската Унија, а имплементиран од Асоцијацијата за Демократски Развој на Ромите Сонце- Тетово во партнерство со Група за малцински права – Лондон (МРГ)

Се одржа национална тркалезна маса за застапување:Предизвици и нееднаквости во домувањето, образованието и здравствената заштита

Национална тркалезна маса за застапување се одржа на ден 21.11.2018 со цел објавување на брифингот Ромите во Република Македонија: Предизвици и нееднаквости во домувањето, образованието и здравствената заштита, во Хотел Мериот во Скопје.

Брифингот, објавен на англиски, македонски, албански и ромски јазик, е издаден преку соработката на МРГ и СОНЦЕ. Истиот дава бројни препораки до македонската влада и локалните самоуправи. Брифингот се фокусира на три клучни области во кои Ромите и понатаму се соочуваат со дискриминација: образование, домување и здравство.

На тркалезната маса говорници беа: Министерот без ресор г-дин Аксел Ахмедовски, г-дин Самка Ибраимоски-Пратеник во Собрание на РМ, г-ѓа Васка Бајрамоска- заменик Народен правобранител, Атиџе Османова-проектен медијатор и Мако Демиров- претставник од ромската заедница. Исто така во првиот панел имаше воведно обраќање и извршниот директор на АДРР СОНЦЕ – Г-дин Ферди Исмаили.

 На настанот беа поканети претставници на државни институции од клучните области, претставници на меѓународни институции/организации, експерти, организациите членки на Мрежата за застапување на Ромите и медијатори.
Тркалезната маса беше организирана во рамки на проектот “Од акција до еднакви права на Ромите” финансиран од Европската Унија, а имплементиран од Асоцијацијата за Демократски Развој на Ромите Сонце- Тетово во партнерство со Група за малцински права – Лондон (МРГ)

Онлине брифингот на повеќе јазици може да го најдете на следниве линкови :

MRG_Brief_Mac_ENG_Nov18

MRG_Brief_Mac_MAC_Nov18

MRG_Brief_Mac_ROM_Nov18

MRG_Brief_Mac_ALB_Nov18 (1)

 

 

 

Ромите во Република Македонија: Предизвици и нееднаквости во домувањето, образованието и здравствената заштита

21 Ноември 2018  се објавува нова студија за реалностите со кои се соочуваат Ромите во Македонија издадена од Меѓународната Група за Малцински Права (МРГ) и Асоцијацијата за демократски развој на Ромите СОНЦЕ.

12 ромски медијатори лоцирани во 6 општини интервјуираа стотици Роми со цел да соберат нови информации и да добијат целосна слика за нееднаквостите, инситуционалната дискриминација и социјалните предрасуди со кои се соочува ромската популација во Македонија. Резултатите на ова истражување се собрани и прикажани во брифигот: “Ромите во Република Македонија: предизвици и нееднаквости во домувањето, образованието и здравствената заштита”.

‘Целта на објавувањето на овој извештај е да се привлече вниманието на државните и локалните институции кон предрасудите и стигмата со која Ромите и понатаму се соочуваат во нивниот секојдневен живот и покрај постоењето на соодветно законодавство со кое се забранува дискриминација – вели Ферди Исмаили, извршен директор на Асоцијацијата за демократски развој на Ромите СОНЦЕ. “Таа е заснована на наоди од медијатори кои се запознаени со  проблемите со кои се соочуваат Ромите преку директни посети на ромската заедница во шест општини”.

Медијаторите ги имаат собрано најсериозните примери од социјалната ексклузија во Македонија, започнувајки од ризикот од бездржавјанство до причините поврзани со значително понискиот просечен животен век кај Ромите (68 години) во споредба со просекот на националното население (73.5 години). Други проблеми откриени од резултатите собрани од медијаторите вклучуваат дискриминација при пристап до услуги, на пример забрана на ромските деца до пристап на базени и исклучувањето на Ромите од рестораните, кафулињата и хотелите.

Брифингот, објавен на англиски, македонски, албански и ромски јазик, е издадед преку соработката на МРГ и СОНЦЕ. Истиот дава бројни препораки до македонската влада и локалните самоуправи. Брифингот се фокусира на три клучни области во кои Ромите и понатаму се соочуваат со дискриминација: образование, домување и здравство.

Образование: многу ромски деца посетуваат сегрегирани часови, или тие се физички одделени од нивните не-ромски врсници; според истражувањето овој феномен се чини дека е во пораст. Сиромаштијата е уште една пречка за образованието на Ромите: многу ромски родители немаат доволно пари за да купат нови облеки, обувки и потребни училишни материјали за нивните деца. А за најсиромашните ромски домаќинства, кои немаат пристап до питка вода, дискриминацијата и говорот на омраза се доволна причина за некои родителите да одлучат да не ги испратат нивните деца во училипте со цел да ги заштитат од малтретирање.

Домување: многу ромски фамилии живеат во куќи со помалку од 5 квадратни метри по лице; околу 80,000 ромски домаќинства немаат долгорочни решенија за домување.

Здравство: Ромките често живеат во оддалечени населби без пристап  до јавен транспорт; тие не се доволно информирани и се редовно дискриминирани од страна на медицинскиот персонал. Поради тоа, многу од нив не ги посетуваат своите регистрирани гинеколози за време на бременоста и во некои случаи тие се породуваат во нивните домови.

‘Кога работев на брифингот, сфатив дека сите тие области се меѓусебно поврзани и покрај напорите на владата да ја подобрат ситуацијата, Ромите сé уште се соочуваат со дискриминација в о абсолутно секој дел од својот живот ‘ вели Андреа Спиталски, авторот на брифингот и правникот на “Од акција до еднакви права на Ромите’. Работата на ромските  медијатори е многу важна за да се подигне свеста за овие проблеми. Македонската влада, граѓанското општество и ромските активисти мора да се здружат за да ги избришат вкоренетите социјални неправди со кои Ромите се соочуваат.”

Во брифингот се истакнува длабоко загрижувачкиот пример на релоцирана група на Роми, која по поплава мораа да се населат во зграда која била поранешна болница. Тие беа принудени да спијат на подот, без контејнери за ѓубре што доведе до насобрано ѓубре во дворот, како резултат на тоа, голем број деца биле заразени со болести. Без електрична енергија или вода за пиење, децата не можеа да се исчистат и престанаа да посетуваат училиште. Локалните власти ветија дека ќе најдат решение, но досега не се заземени никакви мерки.

Извештајот вклучува голем број препораки. Подолу се дадени неколку примери од текстот:

*Да се процени бројот на ромските деца во околината на секое училиште и да се обезбеди нивна еднаква распределба со не-ромските деца;

*Преглед на наставните материјали и наставните програми за да се осигура дека негативните стереотипи не се вклучени. Доколку е потребно, да се произведат нови материјали кои промовираат еднаков третман;

* Да се забрзаат процедурите за легализација на дивоградбите што ги заземаат Ромите; и

*Зголемување на бројот на здравствени медијатори во општините каде што има висока густина на Ромите, со повеќе ресурси за поддршка на нивната работа.

Извештајот “Ромите во Република Македонија: предизвици и нееднаквости во домувањето, образованието и здравствената заштита” ќе биде објавен онлајн на 21ви Ноември во 18:00 часот.

Исто така ќе има настан во Скопје, Македонија, во Хотел Мериот на 21ви Ноември во 11:00 часот.

Координативен состанок на иницијатива РОМАКТЕД и МТСП

На ден 25 Октомври. во просториите на Министерството за труд и социјална политика, на иницијтива на РОМАКТЕД програмата и поддршка на Министерството за труд и социјална политика се организираше координативен состанок со преставници од национални институции, меѓународни организации, фондации и здружение на граѓани.

Целта на средбата беше да се воспостави координација на ативностите кои се насочени на локално ниво и промовираат подобрување на животниот стандарт на Ромите во Република Македонија.

Сите засегнати страни треба во РОМАКТЕД структурите  да гледаат како потенцијален ресурс кои ќе имаат задача да го стават ромското прашање на локално ниво.

Отворено писмо за поддршка на застапувањето на АДРР СОНЦЕ

На 27 Септември гостуваше Преседателот на Владата г-дин Зоран Заев во Општина Тетово, Извршниот директор на АДРР СОНЦЕ Тетово – Г-дин Ферди Исмаили му врачи граѓанска иницијатива со потписи од 52 семејства од Општина Велес, и 317 семејства од Општина Струмица. Самата граѓанска иницијатива е продукт на интрвенциите на РОМАКТЕД програмта во Република Македонија.
Исто така како дел од проектот „Од акција до еднакви права на Ромите“ финансиран од ЕУ, носител АДРР СОНЦЕ во партнерство со Групата за Малцински прашања од Лондон, лично беше споделен документот за јавна политика ( policy brief)  изработен од мрежата за застапување во кои членуваат 30 домашни / меѓународни организации, фондации и 12 локални медијатори.

Двете иницијативи дополнително се писмено пратени до следните институции :

Министерство за труд и социјална политика
Агенција за Млади и спорт
Градоначалници на Општина Велес и Струмица
Министерство за транспорт и врски и
Министер без ресор г-Аксел Ахмедовски

На ден 19ти Октомври FUEN како една од најсилните организации кои ги застапува правата на малцинствата во Европа, упати отворено писмо до Премиерот и сите национални и локални институции во Република Македонија.
Писмото беше упатено во насока на поддршка на АДРР СОНЦЕ како членка на FUEN во однос на започнатиот процес за застапување на колективните интереси на Ромите во Република Македонија.20181019_Open letter – FUEN

АДРР СОНЦЕ ќе продолжи и понатаму да ги застапува колективните интереси на Ромите во Република Македонија. Во самиот процес очекува поддршка и од ромските лидери носители на јавни фукнции како и претставници Роми во меѓународни организации и фондации.