Барање за понуди за сместување за проект: Регионална конференција за системски решенија во домувањето на ромската заедница на Западен Балкан

Датум : 15.12.2021
Предмет: Барање на понуда за сместување и испорачување на услуги за организирање на тро-дневен
тренинг за најмногу 40 учесници во рамките на проектот “Регионална конференција за системски
решенијаво домувањето на ромската заедница на Западан Балкан

Почитувани,

АДДР Сонце од Тетово го имплементира проектот “Регионална конференција за системски решенија во
домувањето на ромската заедница на Западан Балкан. Настанот е финасиран во рамки на проектот ”Заштита на граѓанскиот простор – Регонален хаб за развој на граѓанското општество” од страна на СИДА и имплементиран од Фондација Балканска мрежа за развој на граѓанското општество.
За потребите на проектот Асоцијацијата за демократски развој на Ромите СОНЦЕ организира меѓународна конференција. Согласно тоа АДРР СОНЦЕ има потреба од набавка на услуги за
обезбедување на сместување за три полни пансиони за најмногу 40 лица, обезбедување на просторија
и опрема за реализација на настанот. Тренингот ќе се организира во текот на месец јануари од 18 до
21, 2022 година.

Ве молиме во Вашата понуда да ни дадете цени за следните услуги (задолжително пополнете ги цените
без ДДВ и цените со ДДВ за секоја услуга):

За повеќе информации кликнете овде!

 

 

Барање за понуди за техничка опрема за превод за проект: Регионална конференција за системски решенија во домувањето на ромската заедница на Западен Балкан

Датум : 15.12.2021
Предмет: Барање на понуда за техничка опрема за превод, преведувач, снимање на настан и онлине зоом приклучок за целиот настан за 40 учесници за потребите на проектот проектот “Регионална конференција за системски решенија во домувањето на ромската заедница на Западан Балкан

Почитувани,

АДДР Сонце од Тетово го имплементира проектот “Регионална конференција за системски решенија во
домувањето на ромската заедница на Западан Балкан. Настанот е финасиран во рамки на
проектот”Заштита на граѓанскиот простор- Регонален хаб за развој на граѓанското општество” од страна на СИДА и имплементиран од Фондација Балканска мрежа за развој на граѓанското општество.
За потребите на проектот Асоцијацијата за демократски развој на Ромите СОНЦЕ организира
меѓународна конференција за истата е потребно техничка поддршка со следните спецификации :
– Озвучување и микрофони за 40 учесници , Една кабина за преведувач , Слушалки за 40 уцесници
– Преведувач – Македонски – Србско – Хрватски – Македонски , Зоом пристап онлине следенње на
конференција и Аудио снимка на целата конференција

Тренингот е предвиден да се одджи од 18 до 21 Јануари 2022 година.

 

За повеќе информации кликнете овде!

 

 

Барање за понуди за превоз за проект: Регионална конференција за системски решенија во домувањето на ромската заедница на Западен Балкан

ROMA DEMOCRATIC DEVELOPMENT ASSOCIATION „SONCE“ ТЕTOVO

Проект: “Регионална конференција за системски решенија во домувањето на ромската заедница на
Западен Балкан

Датум : 15.12.2021
Предмет: Барање на понуда за организиран превоз на 20 учесници во различни градови во Република
Северна Македонија и 5 учесници од Србија и 5 учесни од Босна и Херцеговина за потребите на проектот проектот “Регионална конференција за системски решенија во домувањето на ромската заедница на Западен Балкан

Почитувани,

АДДР Сонце од Тетово го имплементира проектот “Регионална конференција за системски решенија во
домувањето на ромската заедница на Западан Балкан. Настанот е финасиран во рамки на
проектот ”Заштита на граѓанскиот простор- Регонален хаб за развој на граѓанското општество” од страна на СИДА и имплементиран од Фондација Балканска мрежа за развој на граѓанското општество.
За потребите на проектот Асоцијацијата за демократски развој на Ромите СОНЦЕ организира
меѓународна конференција за истата е потребно организиран превоз за нацонални учесници и
интернационални учесници. Настанот ќе се организира во текот на месец јануари од 18 до 21, 2022
година.

Ве молиме во Вашата понуда да ни дадете цени за превоз од лице за национален и
интернационален превоз.

За повеќе информации кликнете овде!

 

 

 

Јавен повик за ангажирање на експерт за испорака на подготвителна средба

Асоцијацијата за Демократски Развој на Ромите Сонце- Тетово во партнерство со Група за малцински права – Лондон (МРЏ) го реализираат проектот “Од акција до еднакви права на Ромите финансиран од Европската Унија.  Проектот се спроведува во рамки на Инструментот за претпристапна помош (ИПА) на Европската Унија Поддршка за граѓанските организации во рамките на Акцијата за подршка на граѓанските организации 2015 (EuropeAid/151569/DD/ACT /MK).

Една од компонентите во рамки на проектот е застапување кон органите на власт преку воспоставената Мрежа за застапување на Ромите. Целта на мрежата е преку поголема соработка и здружување на напорите на сите релевантни општествени чинители за човекови права да се зголеми влијанието во спроведување на кампањи и застапувањето како и во адресирањето на дискриминацијата со која се соочува ромската заедница. Во мрежата членуваат граѓански организации кои работат во  областа на човековите права, дискриминација, бесплатна правна помош, застапување, ромски прашања или малцински права, правни експерти, меѓународни организации и институцијата Народен правобранител. Мрежата реализираше трета годишна средба во месец јули 2019 година на кога се  дискутираше годишниот план за застапување на мрежата. Со цел апдејтирање на планот за застапување и дефинирање на излезна стратегија на Мрежата, Сонце и МРЏ организираат подготвителна средба на Мрежата од која треба да произлезе апдејтиран план за застапување и излезна стратегија. Излезната стратегија би содржела начин на кој би функционирала мрежата после завршувањето на проектот, аплицирање за заеднички грантови, активности за реализација без финансиска импликација.

Ве молиме испратете ваша кратка биографија, писмо на интерес и референтна листа на претходно искуство во фацилитирање на настани и/или подготовка на слични документи до Оливера Стојковска, проектен асистент  на следната е-маил адреса: o.stojkovska@sonce.org.mк најдоцна до  01 октомври 2019 година.

 

 

Oглас за Tутори во Основно образование за општините Шуто Оризари, Тетово и Гостивар

Здружението за поддршка на маргинализирани групи „Ромски Ресурсен Центар” – Скопје во партнерство со Асоцијација за Демократски Развој на Ромите Сонце – Тетово за потребите на проектот “Зголемување на пристапот и партиципацијата на децата Роми до квалитетен ран детски развој и основно образование” финансиран од Европската Унија / DG NEAR, а менаџиран од страна на Ромскиот Образовeн Фонд од Будимпешта, објавува оглас за Tутори во Основно образование за општините Шуто Оризари, Тетово и Гостивар.

Пријавата за туторство:

Prijava_tutori_2019-20_04092019

Јавен повик за ангажирање на експерт/ка за испорака на (2) две партнерски средби

Асоцијацијата за Демократски Развој на Ромите Сонце и Меѓународната група за малцински права (MRG) во рамки на тригодишниот проект “Од акција до еднакви права за Ромите” финансиран од Европска Унија, имаат потреба од експерт/ка за испорака на (2) две партнерски средби.
Сонце и МРГ организираат партнерски средби помеѓу акциските групи на заедницата,локалните власти, ромскиот граѓански сектор и медијаторите Роми во текот на тригодишниот период на имплементација. Целта на овие средби е зајакнување на капацитети на стејкхолдерите на локално ниво, поттикнување на заедничка соработка, развивање на нови или подобрување на постоечките иницијативи за учество во креирање на политики преку размена на идеи за најдобри практики, дискутирање на можности за подобрување, вклучително и развој на поинституционализирани тела за заеднично одлучување. Партнерските средби во третата година од имплементација ќе ги опфатат следните теми: преглед на поставени приоритети за 2019, преглед на реализирани приоритети, дизајнирање на заедничка акција со финансиска поддршка од општината и други содржини кои ќе се развијат во соработка со експертот.
Детални информации за потребни квалификации, работни задачи и одговорности може да најдете во приложениот повик.
Заинтересираните кандидати да ги достават своите апликации- кратка биографија, писмо на интерес и референтна листа на претходно искуство до Оливера Стојковска, проектен асистент на следната е-маил адреса: o.stojkovska@sonce.org.mk најдоцна до 03 мај 2019 година.

 

 

Јавен повик за ангажирање на тренери во рамките на проектот “Зголемување на пристапот и партиципацијата на децата Роми до квалитетен ран детски развој и основно образование“

Здружението за поддршка на маргинализирани групи „Ромски Ресурсен Центар“ – Скопје во партнерство со Асоцијација за Демократски Развој на Ромите Сонце – Тетово за потребите на проектот “Зголемување на пристапот и партиципацијата на децата Роми до квалитетен ран детски развој и основно образование“, објавува:

ЈАВЕН ПОВИК БР.07/2018

За краткорочен ангажман на определено време на 3 (три ) лица за следната позиција:

  • 1 (едно ) лице Тренер за активности со родители за општина Шуто Оризари;
  • 1 (едно ) лице Тренер за активности со родители за општина Тетово;
  • 1 (едно) лице Тренер за активности со родители за општина Гостивар.

ТРЕТ ПОВИК- ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА РОКОТ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ МАЛИ ГРАНТОВИ НА ГРАЃАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ ВО РАМКИ НА ПРОЕКТОТ „ОД АКЦИЈА ДО ЕДНАКВИ ПРАВА ЗА РОМИТЕ“ ФИНАНСИРАН ОД ЕВРОПСКАТА УНИЈА

Асоцијацијата за Демократски Развој на Ромите Сонце- Тетово во соработка со Групата за малцински права – Лондон (МРГ) објавува трет повик за доделување на грантови на граѓански организации (ГО) во рамки на проектот “Од акција до еднакви права на Ромите”, финансиран од Европската Унија преку програмата за поддршка на граѓанските организации во рамките на Акцијата за подршка на граѓанските организации 2015 (Europe Aid /151569/DD/ACT /MK).

Целта на овој повик е да се обезбеди поддршка на (2) две локални граѓански организации кои ќе дизајнираат предлог проекти наменети за борба против различните форми на дискриминација со кои се соочува ромската заедница преку зголемување на соработката помеѓу граѓанскиот сектор и јавните власти преку:

клучување на претставници на ромската заедница во развојот на јавната политика или

-Зајакнување на постоечките или развивање на повеќе институционализирани механизми за консултации меѓу заедницата и властите.

За сите информации во однос на содржината на предложените акции, расположливи средтсва, критериуми и начин на поднесување на пријави, може да прочитате во Повикот во прилог.
Крајниот рок за доставување на пријавите е 27 февруари 2019 година најдоцна до 17.00 часот.