Increasing the access and participation of Roma children to quality early childhood development and primary education – Зголемување на пристапот и учеството на ромските деца во квалитетен ран детски развој и основното образование

The overall objective of the project is to contribute for improving the access of Roma children to preschool education, facilitating the access and  enrollment of Roma children in primary schools, supporting the academic progress of enrolled children, strengthening the capacity of parents and the relationship between parents and educational institutions in Macedonia.

The project will act on two levels, such as early childhood education (EDC) and primary education. Through the mainstream of these two levels, the project will provide a single model of sustainable investment in Roma education. It is particularly important that our proposal also gives important attention to the involvement of parents in supporting their children’s education. The project will be implemented in the three municipalities: Shuto Orizari, Tetovo and Gostivar.

– Increased access and participation of Roma children in pre – school education (target one or two years before primary school)

– Enrolling of children in the kindergartens in Tetovo and Gostivar

– Implementation of motivational activities on the field for the Roma families

– Parental activities

– Home School Community Lessons activities

– Training for upgrading the skills of kindergarten employees

–  Training for the team of RRC and RDDA – Sonce

Зголемување на пристапот и учеството на ромските деца во квалитетен ран детски развој и основното образование

Главната цел на проектот е да придонесе за подобрување на пристапот на ромските деца во предучилишното образование, олеснување на пристапот и запишувањето на ромските деца во основните училишта, поддршка на академскиот напредок на запишаните деца, зајакнување на капацитетот на родителите и врската помеѓу родителите и образовните институции во Македонија.

Проектот ќе дејствува на две нивоа, како што се образование за раното детство (EDC) и основно образование. Преку  главните текови на овие две нивоа, проектот ќе обезбеди единствен модел на одржливи инвестиции во образованието на Ромите. Особено е важно што нашиот предлог, исто така, дава големо внимание на вклучувањето на родителите во поддршката на образованието на нивните деца. Проектот ќе се спроведува во три општини: Шуто Оризари, Тетово и Гостивар.

– Зголемен пристап и учество на ромските деца во предучилишното образование (цел една или две години пред основното образование)

– Запишување на деца во градинките во Тетово и во Гостивар

– Имплементација на мотивациони активности на терен за ромските семејства

– Родителски активности

– Активности на часови во заедницата во домот

– Обука за надградба на вештините на вработените во градинките

– Обука за тимот на RRC и RDDA – Сонце