LEAVE NO ONE BEHIND – ACCEDER CONCEPT IN NORTH MACEDONIA – ДА НЕ БИДЕ НИКОЈ ИЗОСТАВЕН – АЦЦЕДЕР КОНЦЕПТОТ ВО СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

The overall objective of the project is increasing employability level on labor market of Roma and other vulnerable groups through training, counselling, intermediation and extensive partnership between public administration and private companies, as basis to improve employment of Roma with the general population.

 

The following results are expected to be achieved with the action:

 • Established partnership with public institutions and companies leads to providing better services to the Roma accessing the labour market;
 • Fostered basic and social skills and competences of Roma and provision with professional qualifications leads to better access to paid jobs;
 • Raised awareness about prejudices and discriminatory practices that Roma are facing leads to improve of the social image of Roma

 

The following activities will be completed in order to achieve the set objectives:

 • Establishing the program and building capacities of Acceder team
 • Promotion of the Acceder programme
 • Establishing database for appropriate guidance, planning and evaluation
 • Outreach of potential participants
 • Individual employment pathway and counselling
 • Job market research and cooperation with companies
 • Building capacities, knowledge and skills of the participants

 

Главната цел на проектот е зголемување на нивото на вработливост на пазарот на трудот на Ромите и другите ранливи групи преку обука, советување, посредување и широко партнерство помеѓу јавната администрација и приватните компании, како основа за подобрување на вработеноста на Ромите во општата популација.

 

Следниве резултати се очекува да бидат постигнати со акцијата:

 • Воспоставеното партнерство со јавните институции и компании води кон обезбедување подобри услуги на Ромите за пристап до пазарот на трудот;
 • Негуваните основни и социјални вештини и компетенции на Ромите и обезбедувањето професионални квалификации доведува до подобар пристап до платени работни места;
 • Подигање на свеста за предрасудите и дискриминаторските практики со кои се соочуваат Ромите, доведува до подобрување на социјалниот имиџ на Ромите

 

Следниве активности ќе бидат завршени со цел да се постигнат поставените цели:

 • Воспоставување на програма и градење на капацитетите на тимот Acceder
 • Промоција на програмата Acceder
 • Воспоставување база на податоци за соодветно водство, планирање и евалуација
 • Пристап до потенцијалните учесници
 • Индивидуална патека за вработување и советување
 • Истражување на пазарот на трудот и соработка со компании
 • Градење на капацитети, знаење и вештини на учесниците