Следете нѐ:
Search
Close this search box.

Да не биде никој изоставен – АЦЦЕДЕР концептот во северна македонија

Да не биде никој изоставен – АЦЦЕДЕР концептот во северна македонија

Главната цел на проектот е зголемување на нивото на вработливост на пазарот на трудот на Ромите и другите ранливи групи преку обука, советување, посредување и широко партнерство помеѓу јавната администрација и приватните компании, како основа за подобрување на вработеноста на Ромите во општата популација.Следниве резултати се очекува да бидат постигнати со акцијата:

  • Воспоставеното партнерство со јавните институции и компании води кон обезбедување подобри услуги на Ромите за пристап до пазарот на трудот;
  • Негуваните основни и социјални вештини и компетенции на Ромите и обезбедувањето професионални квалификации доведува до подобар пристап до платени работни места;
  • Подигање на свеста за предрасудите и дискриминаторските практики со кои се соочуваат Ромите, доведува до подобрување на социјалниот имиџ на Ромите

Следниве активности ќе бидат завршени со цел да се постигнат поставените цели:

  • Воспоставување на програма и градење на капацитетите на тимот Acceder
  • Промоција на програмата Acceder
  • Воспоставување база на податоци за соодветно водство, планирање и евалуација
  • Пристап до потенцијалните учесници
  • Индивидуална патека за вработување и советување
  • Истражување на пазарот на трудот и соработка со компании
  • Градење на капацитети, знаење и вештини на учесниците
Сподели го проектот:
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email