ДОБРЕДОЈДОВТЕ ВО СОНЦЕ

Мисија и Визија

Визија
„СОНЦЕ“ е етаблирана организација на локално, национално и меѓународно ниво, која активно придонесува кон граѓанска интеграција и еднаква практика на демократските права и можности на Ромите.

Мисија
„СОНЦЕ“ придонесува кон демократска интеграција и ефективно учество на Ромската заедница во општеството преку градење на капацитети, директна поддршка и застапување на нивните интереси.

За Нас

Сонце е етаблирана организција на меѓународно и национално ниво, која активно придонесува кон граѓанска интеграција и еднаква практика на демократските права и можности на Ромите.

Сонце е формирана во 1996 година како неформална група во Тетово.

Panel 1

Новости

Советот на Oпштина Дебар ќе го усвои новиот заеднички план на програмата ROMACTED – Тhe Council of the Municipality of Debar will adopt the new Joint Action Plan of the ROMACTED program – Këshilli i Komunës së Dibrës do të miratojë planin për akcion të përbashkët nga programa ROMACTED

На 12.06.2019 година. Г-дин Незир Хусеини, од програмата #ROMACTED оствари состанок со Градоначалникот на општина Дебар, г-дин Хекуран Дука. На состанокот присуствуваа и членовите на општинската работна група Газменд Цами, раководител на гео-инжињеринг Или Мизо, секретар на општина Дебар, Фуат Спахиу член на Советот на општина Дебар и Урим Куртиши, одговорно лице назначено од градоначалникот […]

Дел од статијата за Виртуелните Советодавни Центри на Мила Георгиевска, правна практикантка на Групата за малцински права- Лондон на проектот Од акција до еднакви права на Ромите

Мила Георгиевска, во време на пишување на статијата беше правна практикантка во рамки на проектот Од акција до еднакви права на Ромите. Практикантство го спроведуваше во канцеларијата на Групата за малцински права Лондон, проектниот партнер на АДРР СОНЦЕ. Статијата беше фокусирана на Виртуелните советодавни центри кои се основани во рамки на проектот Од акција до […]

Одржани годишни партнерски средби во рамки на проектот Од акција до еднакви права на Ромите

Во рамки на проектот Од акција до еднакви права за Ромите финансиран од Европската Унија беа организирани две годишни партнерски средби помеѓу членови на Акциските групи на заедницата, претставници на единиците на локалната самоуправа, претставници на ромскиот граѓански сектор и медијаторите Роми од шесте целни општини на проектот. Годишната партнерска средба за преставниците од општините […]

Panel 2 Placeholder
Panel 3 Placeholder
Panel 4 Placeholder